23-Apr-2019

ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 18079 5 5 1 นาย จักรกฤษณ์ ปลั่งกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 18241 5 5 2 นาย ธนทัต ปั่นกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
3 18554 5 5 3 นาย ศุภกฤษฏ์ ช่วงกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
4 18016 5 5 4 นางสาว พิมพ์นารา เถระปัญญา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
5 18074 5 5 5 นางสาว สุทิธาทิพย์ กุลประเสริฐ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
6 18105 5 5 6 นางสาว จิรดา โพธิ์สุวรรณ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
7 18108 5 5 7 นางสาว ณิชาภัทร เชิญกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 18121 5 5 8 นางสาว สิริญญา เขจรกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
9 18122 5 5 9 นางสาว สิริยากร กอคูณกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
10 18125 5 5 11 นางสาว อภิสรา พยัฆจันทร์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
11 18126 5 5 12 นางสาว อินทิรา อินพาเพียร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
12 18153 5 5 13 นางสาว เกศินี มุ่งขอบกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
13 18156 5 5 14 นางสาว โชติมา ปานกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
14 18160 5 5 15 นางสาว นริศรา เนื้อนา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
15 18164 5 5 16 นางสาว พรรณพัชร ฉิมกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
16 18173 5 5 17 นางสาว ศิริพร ด้วงกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
17 18215 5 5 18 นางสาว ปิยะดา ขอโน้มกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
18 18222 5 5 19 นางสาว สมัญญา แสงสุข ยังไม่ได้ลงทะเบียน
19 18261 5 5 20 นางสาว เกวลี มาสขาว ยังไม่ได้ลงทะเบียน
20 18263 5 5 21 นางสาว ดลยา มุ่งเย็นกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
21 18265 5 5 22 นางสาว ฮาริตรา กองใหญ่กลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
22 18267 5 5 23 นางสาว นิชาภัทร เชืองเครือ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
23 18269 5 5 24 นางสาว บัณฑิตา เต้ากลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
24 18279 5 5 25 นางสาว ศิริพร มาหนองหว้า ยังไม่ได้ลงทะเบียน
25 18359 5 5 26 นางสาว กานต์ธิดา มุ่งอ้อมกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
26 18361 5 5 27 นางสาว ฉัตรชฎา แจ่มแจ้ง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
27 18372 5 5 28 นางสาว พิมพ์วิภา เขตนิมิต ยังไม่ได้ลงทะเบียน
28 18376 5 5 29 นางสาว วรรัตน์ จุลมะเริง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
29 18378 5 5 30 นางสาว ศิริโสภา ดอกแคกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
30 18420 5 5 31 นางสาว พนิดา วังศิลป์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
31 18430 5 5 32 นางสาว ศุภกานต์ ชูกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
32 18431 5 5 33 นางสาว อารยา แสงดี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
33 18508 5 5 34 นางสาว ณิชากร ดอนกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
34 18513 5 5 35 นางสาว ปิยนาถ แปรงกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
35 18515 5 5 36 นางสาว พิชยา ทองอ้ม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
36 18524 5 5 37 นางสาว ศิรินญา ทรัพย์โคกสูง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
37 18527 5 5 38 นางสาว ศิวภรณ์ ตุ๊ดกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
38 18532 5 5 39 นางสาว อพัชชา บุญกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
39 18567 5 5 40 นางสาว ทักษพร ก้ามสันเทียะ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
40 18578 5 5 41 นางสาว วิชญาพร หุ้นกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
41 18726 5 5 42 นางสาว เนาวรัตน์ กำมณี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
42 20021 5 5 43 นางสาว ชลธิดา ดวนจันทึก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
43 20023 5 5 45 นางสาว ณัฐการต์ สารชาติ ยังไม่ได้ลงทะเบียน

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)