18-Jul-2019

ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 18735 5 5 1 นาย พีรพงศ์ ชนากลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 18763 5 5 2 นาย ภูวดล บรรดาศักดิ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
3 18798 5 5 2 นาย สุทธิพงษ์ จงจิตร์กลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
4 18792 5 5 3 นาย ปริญญา เผยกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
5 18943 5 5 3 นาย ภัณฑ์กาญจน์ สาระบุตร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
6 19079 5 5 4 นาย ตะวัน ปลั่งกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
7 18887 5 5 4 นาย ณภัทร ก้านบัว ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 18893 5 5 5 นาย นัทดนัย แก้วตะพาน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
9 18170 5 5 5 นางสาว วราภรณ์ ไตรคุ้ม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
10 18996 5 5 6 นาย วุฒิชัย ขอแช่มกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
11 18863 5 5 6 นางสาว ตะวันฉาย นิยมนา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
12 19075 5 5 7 นาย ไกรวิชญ์ ชุมศรี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
13 18917 5 5 7 นางสาว ปริยฉัตร นามกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
14 19004 5 5 8 นางสาว จิดาภา เกลากลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
15 19094 5 5 8 นาย สุรธรรม นันกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
16 19015 5 5 9 นางสาว ปริยากร นามกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
17 19136 5 5 9 นาย มนัสวิน เงินเอี่ยม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
18 18827 5 5 10 นางสาว ศิริวิภา ซึมกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
19 19147 5 5 10 นางสาว กรกนก ประนิสอน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
20 19240 5 5 11 นางสาว กรษา ขอพิมาย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
21 18830 5 5 11 นางสาว อรกัญญา ไกลกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
22 21380 5 5 12 นางสาว ชลิตา ขอเอื้อนกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
23 18865 5 5 12 นางสาว นริตสรา เกษตรเวทิน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
24 21383 5 5 13 นางสาว ธิดารัตน์ จุลกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
25 18866 5 5 13 นางสาว นารีรัตน์ พรมกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
26 18922 5 5 14 นางสาว รุ่งทิวา อยู่ลอง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
27 18965 5 5 15 นางสาว นรัญญา ศรีจันทร์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
28 19012 5 5 16 นางสาว ดาริณี นาดีด่านกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
29 19014 5 5 17 นางสาว นภัสร แก้วประเสริฐ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
30 19066 5 5 18 นางสาว ปิยนุช จุลกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
31 19074 5 5 19 นางสาว อาทิตยา ทาจ้อย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
32 19148 5 5 20 นางสาว กัญญาณัฐ นิลด่านกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
33 19150 5 5 21 นางสาว จิราภรณ์ ประจวบกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
34 19251 5 5 22 นางสาว มัณฑนา คงกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
35 19252 5 5 23 นางสาว ลักษณา สุขเกษม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
36 21381 5 5 24 นางสาว ณัฐณิชา นาคแท้ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
37 21382 5 5 25 นางสาว ณิชาดา เวกสูงเนิน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
38 21384 5 5 26 นางสาว รจนา บึงนอก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
39 21426 5 5 27 นางสาว เนตรปรียา คงปาน ยังไม่ได้ลงทะเบียน

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)