22-Jan-2021

ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 19356 5 2 1 นางสาว ชนากานต์ รัตตชัยนัตต ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 19358 5 2 2 นางสาว ณัชฌาวดี ช่างแก้ว ยังไม่ได้ลงทะเบียน
3 19362 5 2 3 นางสาว บัวชมพู อิ่มวิเศษ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
4 19369 5 2 4 นางสาว ลลิลทิพย์ สุนทรผอบทอง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
5 19388 5 2 5 นาย พัสกร เจตนา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
6 19392 5 2 6 นาย สุทธิพงษ์ คนยั้ง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
7 19394 5 2 7 นาย อาทิเทพ พรมพะเนาว์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 19405 5 2 8 นางสาว มาริษา สุนทอง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
9 19410 5 2 9 นางสาว หทัยรัตน์ สุวรรณราช ยังไม่ได้ลงทะเบียน
10 19411 5 2 10 นางสาว อาทิตญา นิลด่านกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
11 19448 5 2 11 นางสาว วรณัน ต่วนกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
12 19460 5 2 12 นาย เขมชาติ เรืองจอหอ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
13 19467 5 2 13 นาย ปิยะภัทร จามน้อยพรม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
14 19522 5 2 14 นาย คณิศร กุดกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
15 19535 5 2 15 นางสาว พรรณวดี เกาะกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
16 19575 5 2 16 นางสาว ณัชชา ถนนกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
17 19581 5 2 17 นางสาว เพ็ญพิชชา จงเหนี่ยวกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
18 19583 5 2 18 นางสาว มินทร์ธาดา สมชัย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
19 19619 5 2 19 นางสาว ณิชาภัทร ถอนโพธิ์โคกสูง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
20 19626 5 2 20 นางสาว พฤกษา รอกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
21 19627 5 2 21 นางสาว พลอยไพริน จ่นกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
22 19673 5 2 22 นางสาว วรรณิดา พยัพกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
23 19759 5 2 23 นางสาว นิสารัตน์ บุญไทยกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
24 19802 5 2 24 นางสาว ณัฏฐา ดอกพุทซา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
25 19841 5 2 25 นางสาว ณิศรา เรืองสูงเนิน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
26 19845 5 2 26 นางสาว นภัสสร ศรีอภัย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
27 19848 5 2 27 นางสาว พรนภา แก้วลี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
28 19856 5 2 28 นางสาว สุพิชญา แซ่ลิ้ม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
29 19857 5 2 29 นางสาว โสรชา ต้อยงูเหลือม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
30 19895 5 2 30 นางสาว รัชนีกร กลอนกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
31 19899 5 2 31 นางสาว สุภัทรศยา เชิญกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
32 19991 5 2 32 นางสาว สิริกร มากทอง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
33 22004 5 2 33 นาย สรศักดิ์ มณีพันธ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
34 22005 5 2 34 นางสาว เจนจิรา พึ่งน้ำ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
35 22006 5 2 35 นางสาว ชรินทร์รัตน์ ยิ่งนอก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
36 22007 5 2 36 นางสาว ธีร์จุฑาพรรณ สีระแก้ว ยังไม่ได้ลงทะเบียน
37 22008 5 2 37 นางสาว นันทิตา บรรดาดี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
38 22009 5 2 38 นางสาว พลอยชมพู ด่านกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
39 22010 5 2 39 นางสาว สุนารี บินกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)