23-Apr-2019

ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 18801 4 9 1 นาย อนุชา แว่นกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 18902 4 9 2 นาย อัศระศักดิ์ มุ่งรีกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
3 18930 4 9 3 นาย คชาธาร ประจงกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
4 19130 4 9 4 นาย ธีระศักดิ์ ศรีด่านกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
5 19225 4 9 5 นาย ชุติเดช ทวีศักดิ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
6 19096 4 9 6 นาย อนาวิล สระภู ยังไม่ได้ลงทะเบียน
7 18989 4 9 7 นาย บัณฑิต หนุนกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 19027 4 9 8 นาย กรกฎ ขอกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
9 18796 4 9 9 นาย พาทิศ ทวีลาภภิรมย์สุข ยังไม่ได้ลงทะเบียน
10 19170 4 9 10 นาย เกียรติศักดิ์ แนบกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
11 19131 4 9 11 นาย นพกร ชุ่มหมื่นไวย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
12 19177 4 9 12 นาย ฐิติกร ชื่นกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
13 18850 4 9 13 นาย อภิวัฒน์ ชำนิกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
14 19044 4 9 14 นาย ภูริพัฒน์ กล้าโนนสูง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
15 21404 4 9 15 นาย เกียรติศักดิ์ สุขกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
16 18831 4 9 16 นางสาว อรวรรณ นาคสังข์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
17 18875 4 9 17 นางสาว พิยดา สวยกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
18 18906 4 9 18 นางสาว ขนิษฐา ปลั่งกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
19 18908 4 9 19 นางสาว จิราภรณ์ นิจจอหอ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
20 18914 4 9 20 นางสาว นันทินี พัฒนะสาร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
21 18918 4 9 21 นางสาว พรทิพย์ ประดิษฐ์จา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
22 18929 4 9 22 นางสาว อธิชา ทานาแซง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
23 19007 4 9 23 นางสาว ชญาดา ดือขุนทด ยังไม่ได้ลงทะเบียน
24 19018 4 9 25 นางสาว วารีย์ แฝงด่านกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
25 10091 4 9 25 นางสาว ขวัญดาว มิ่งสมร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
26 19019 4 9 26 นางสาว ศิริวรรณ จั้นอรัญ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
27 19051 4 9 27 นางสาว กันยาลักษณ์ บุญยัง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
28 19052 4 9 28 นางสาว ขวัญเดือน มิ่งสมร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
29 19114 4 9 29 นางสาว ประภัสศร ทรายแดง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
30 19260 4 9 30 นางสาว สมสกุล ม่วงประทาย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
31 19205 4 9 31 นางสาว พรชิตา กล่องโพธิ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
32 19210 4 9 32 นางสาว รุ่งทิวา เกื้อญาติ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
33 19259 4 9 33 นางสาว ศศิธร มุ่งคีมกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
34 19167 4 9 34 นางสาว อภิรดี ขอจัดกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
35 21405 4 9 35 นางสาว กัศดากรณ์ หวังรุมกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
36 21406 4 9 36 นางสาว สุปราณี เรืองกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
37 21407 4 9 37 นางสาว ภัทรลดา จี่พิมาย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
38 18986 4 9 39 นาย ธีรพงษ์ จงเหนี่ยมกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
39 21424 4 9 40 นาย ธนพล บงสูง ยังไม่ได้ลงทะเบียน

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)