21-Jan-2021

ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 20066 4 6 1 เด็กชาย วรวุฒิ งามจันอัด ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 20079 4 6 2 นางสาว ปุญชรัสมิ์ ชำนาญนาค ยังไม่ได้ลงทะเบียน
3 20091 4 6 3 นางสาว โสภิตา นาราช ยังไม่ได้ลงทะเบียน
4 20093 4 6 4 นางสาว อภิญญา ปั่นฟัก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
5 20105 4 6 5 นางสาว จิตรดา แก้วประเสริฐ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
6 20129 4 6 6 นางสาว อารยา ด้วงกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
7 20178 4 6 7 นาย เกียรติภูมิ มุ่งจองกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 20198 4 6 8 เด็กชาย อนันดา นิยมพงษ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
9 20209 4 6 9 นางสาว ปรางดาว ประจงกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
10 20210 4 6 10 นางสาว พัชราภา กำเนิดกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
11 20218 4 6 11 นางสาว สุพิชญา โดนสูงเนิน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
12 20235 4 6 12 นาย เพทาย ทากลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
13 20247 4 6 13 เด็กหญิง ทัศนียา ประจงกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
14 20251 4 6 14 นางสาว นิลมณี ภูดงน้อย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
15 20286 4 6 15 นาย สุทธิรักษ์ จำกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
16 20291 4 6 16 นางสาว จารุวรรณ ลานวิชัย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
17 20297 4 6 17 เด็กหญิง ประกายมาศ รุ่มเริง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
18 20321 4 6 18 นาย ธนากร โขนกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
19 20405 4 6 19 นาย จักรพันธ์ หมอกโคกสูง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
20 20438 4 6 20 นางสาว วิลาวัลย์ อินกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
21 20470 4 6 21 นางสาว กิลิสรา คงพิทยาพันธุ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
22 20478 4 6 22 เด็กหญิง ปิยพร หร่ายกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
23 20484 4 6 23 นางสาว วันวิสา ชมกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
24 20537 4 6 24 นาย คงฤทธิ์ ด่านกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
25 20563 4 6 25 นางสาว ชนิกาญจน์ ชุ่มหมื่นไวย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
26 20635 4 6 26 นาย ธนากร ศรีสูงเนิน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
27 20654 4 6 27 นางสาว ฐิตาพร งามจันอัด ยังไม่ได้ลงทะเบียน
28 20659 4 6 28 นางสาว นิศารัตน์ ผายกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
29 20660 4 6 29 นางสาว บวรรัตน์ เมี้ยนกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
30 20662 4 6 30 นางสาว พรรณธิภา ตุ้มทอง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
31 20665 4 6 31 นางสาว รุ่งทิวา ไชยสงโท ยังไม่ได้ลงทะเบียน
32 20666 4 6 32 นางสาว วรรณวิสา จุ่มกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
33 22721 4 6 33 นาย ณัฐพงศ์ เเนบกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
34 22722 4 6 34 นาย ศรายุทธ แผนกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
35 22723 4 6 35 นางสาว มนัสนันท์ จองกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
36 22724 4 6 36 เด็กหญิง สุณัฐ​ดา​ มุ่งคีมกลาง​ ยังไม่ได้ลงทะเบียน

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)