21-Jul-2019

ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 19348 4 6 1 นาย ภัทรชัย พ้องงูเหลือม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 19350 4 6 2 นาย วัชรากร เลากลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
3 19393 4 6 3 นาย อดิเทพ อินทรัพย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
4 19427 4 6 4 นาย ศิริชาญชัย ยาสันเทียะ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
5 19433 4 6 5 นาย อัครวัฒน์ โทอุดทา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
6 19464 4 6 6 นาย ธนวัฒน์ ดวนสันเทียะ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
7 19514 4 6 7 นาย นวกิจ ฝาสันเทียะ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 19549 4 6 8 นาย เจนภพ พุ่มจอหอ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
9 19637 4 6 9 นาย เกษมศักดิ์ ทวนธง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
10 19775 4 6 10 นาย ณัฐวุฒิ โคตรตะวงค์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
11 19785 4 6 11 นาย พิทวัส โนนเปือย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
12 19825 4 6 12 นาย ธนกฤต แก่นโพธิ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
13 19828 4 6 13 นาย เปรมศักดิ์ พึ่งกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
14 19830 4 6 14 นาย ภูมี แปรงกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
15 19834 4 6 15 นาย สรธัญ เสมงคล ยังไม่ได้ลงทะเบียน
16 19865 4 6 16 นาย คมสันต์ แจ่มกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
17 22041 4 6 17 นาย ณัฐวุฒิ ปัจจัยโก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
18 22042 4 6 18 นาย น้ำเพชร เนียมโพธิ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
19 22043 4 6 19 นาย วีรภัทร์ พรมอินทร์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
20 22044 4 6 20 นาย อาทิตย์ กกกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
21 19450 4 6 21 นางสาว วรัญชลี บาตรโพธิ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
22 19452 4 6 22 นางสาว สมชิด บุญกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
23 19455 4 6 23 นางสาว สุวิมล เพียรการ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
24 19457 4 6 24 นางสาว อุบลรัตน์ โตน้อย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
25 19546 4 6 25 นางสาว อลีนา พานิชการ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
26 19576 4 6 26 นางสาว ณัฐธิดา สิริจามร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
27 19586 4 6 27 นางสาว สิริ ปัญญารัตนรักษ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
28 19635 4 6 28 นางสาว อโนชา สุขนวล ยังไม่ได้ลงทะเบียน
29 19663 4 6 29 นางสาว ฉัตรนัดดา เสริงกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
30 19668 4 6 30 นางสาว บันฑิตา คุ้มด่านกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
31 19674 4 6 31 เด็กหญิง วัชราภรณ์ ต้องสู้ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
32 19681 4 6 32 นางสาว อิสริยา บุญภักดี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
33 19760 4 6 33 นางสาว ปนัดดา รัตนวิชัย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
34 19814 4 6 34 นางสาว สุภัค วิเศษพลกรัง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
35 19892 4 6 35 นางสาว พรรณภษา ขอแนบกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
36 22045 4 6 36 นางสาว ณัฏฐา กระออมกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
37 22046 4 6 37 นางสาว นภิสรา รัตนรักษ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
38 22047 4 6 38 นางสาว ปาริฉัตร ดุงโคกกรวด ยังไม่ได้ลงทะเบียน
39 22049 4 6 40 นางสาว พิมพ์พิมล ขอจุลกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
40 22050 4 6 41 นางสาว พิมพา มะกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
41 22051 4 6 42 นางสาว ศิรดา ทูลมณี ยังไม่ได้ลงทะเบียน

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)