25-Apr-2019

ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 18735 4 5 1 นาย พีรพงศ์ ชนากลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 18763 4 5 2 นาย ภูวดล บรรดาศักดิ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
3 18792 4 5 3 นาย ปริญญา เผยกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
4 18798 4 5 4 นาย สุทธิพงษ์ จงจิตร์กลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
5 18887 4 5 5 นาย ณภัทร ก้านบัว ยังไม่ได้ลงทะเบียน
6 18893 4 5 6 นาย นัทดนัย แก้วตะพาน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
7 18943 4 5 7 นาย ภัณฑ์กาญจน์ สาระบุตร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 18996 4 5 9 นาย วุฒิชัย ขอแช่มกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
9 19075 4 5 10 นาย ไกรวิชญ์ ชุมศรี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
10 19079 4 5 11 นาย ตะวัน ปลั่งกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
11 19094 4 5 12 นาย สุรธรรม นันกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
12 19136 4 5 13 นาย มนัสวิน เงินเอี่ยม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
13 21379 4 5 14 นาย สิทธิชัย ตรงด่านกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
14 17170 4 5 15 นางสาว วราภรณ์ ไตรคุ้ม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
15 18752 4 5 16 นางสาว ลลิตา ตินตะสุวรรณ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
16 18827 4 5 17 นางสาว ศิริวิภา ซึมกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
17 18830 4 5 18 นางสาว อรกัญญา ไกลกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
18 18863 4 5 19 นางสาว ตะวันฉาย นิยมนา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
19 18865 4 5 20 นางสาว นริตสรา เกษตรเวทิน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
20 18866 4 5 21 นางสาว นารีรัตน์ พรมกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
21 18917 4 5 22 นางสาว ปริยฉัตร นามกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
22 18922 4 5 23 นางสาว รุ่งทิวา อยู่ลอง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
23 18965 4 5 24 นางสาว นรัญญา ศรีจันทร์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
24 19004 4 5 25 นางสาว จิดาภา เกลากลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
25 19012 4 5 26 นางสาว ดาริณี นาดีด่านกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
26 19014 4 5 27 นางสาว นภัสร แก้วประเสริฐ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
27 19015 4 5 28 นางสาว ปริยากร นามกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
28 19066 4 5 29 นางสาว ปิยนุช จุลกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
29 19074 4 5 30 นางสาว อาทิตยา ทาจ้อย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
30 19147 4 5 31 นางสาว กรกนก ประนิสอน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
31 19148 4 5 32 นางสาว กัญญาณัฐ นิลกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
32 19150 4 5 33 นางสาว จิราภรณ์ ประจวบกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
33 19201 4 5 34 นางสาว ธนพร เอมกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
34 19240 4 5 35 นางสาว กรษา ขอพิมาย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
35 19251 4 5 36 นางสาว มัณฑนา คงกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
36 19252 4 5 37 นางสาว ลักษณา สุขเกษม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
37 21380 4 5 40 นางสาว ชลิตา ขอเอื้อนกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
38 21381 4 5 41 นางสาว ณัฐณิชา นาคแท้ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
39 21382 4 5 42 นางสาว ณิชาดา เวกสูงเนิน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
40 21383 4 5 43 นางสาว ธิดารัตน์ จุลกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
41 21384 4 5 44 นางสาว รจนา บึงนอก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
42 21385 4 5 45 นางสาว สุณิศา โลลังกา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
43 1234 4 5 46 นางสาว เนตรปรียา คงปาน ยังไม่ได้ลงทะเบียน

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)