25-Jan-2021

ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 20063 4 5 1 นาย กิตติพัฒน์ เรืองประโดก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 20089 4 5 2 เด็กหญิง สุจิรา ถ่อมกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
3 20094 4 5 3 นางสาว อัญญารัตน์ เสือจันอัด ยังไม่ได้ลงทะเบียน
4 20106 4 5 4 นางสาว ชนิกานต์ หลวงกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
5 20139 4 5 5 นาย นัทธพงศ์ เติบกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
6 20187 4 5 6 เด็กชาย นพรุจ เสียดกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
7 20205 4 5 7 นางสาว นัฐณิชา ปิตุทิพย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 20219 4 5 8 เด็กหญิง ศภัสรา ศรีพรหม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
9 20264 4 5 9 นางสาว อรปรียา รัตประทุม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
10 20289 4 5 10 นางสาว กัญญารัตน์ เจริญกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
11 20337 4 5 11 นางสาว เจนจิรา จันลิ้มมะดัน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
12 20347 4 5 12 เด็กหญิง วนัสนันท์ เอกคนาสิงห์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
13 20360 4 5 13 เด็กชาย คฑาวุฒิ ศรีเรือง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
14 20363 4 5 14 นาย ชนะชัย พินจอหอ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
15 20428 4 5 15 นางสาว นันทิดา คูณ​กลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
16 20447 4 5 16 นาย เกรียงไกร คลลองโนนสูง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
17 20448 4 5 17 นาย ขจิตศักดิ์ กำกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
18 20451 4 5 18 นาย ธกรกฤษ เสียดกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
19 20455 4 5 19 นาย พันกร ชุมพล ยังไม่ได้ลงทะเบียน
20 20468 4 5 20 นาย อัษฎาวุธ นามวงศ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
21 20482 4 5 21 นางสาว เมริสา ใกล้กลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
22 20487 4 5 22 นางสาว ศิโรรัตน์ เนียมกูล ยังไม่ได้ลงทะเบียน
23 20510 4 5 23 นาย อภิวิชญ์ นิ่มกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
24 20513 4 5 24 นางสาว กัญญารัตน์ ตรงกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
25 20579 4 5 25 นางสาว สุพรรณิกานต์ ขากลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
26 20650 4 5 26 นางสาว กัญญาณัฐ เสริงกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
27 20657 4 5 27 นางสาว ธัญญรัตน์ พรมมา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
28 20661 4 5 28 นางสาว ผกากรอง เนาว์กลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
29 20664 4 5 29 นางสาว ภัทราภรณ์ เจือด่านกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
30 20696 4 5 30 นางสาว ปรียาวดี วีระวงศ์รัตนศิริ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
31 22100 4 5 31 นางสาว กรานต์ฏิมา ยมนา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
32 22102 4 5 32 นางสาว ศศิชา วงษาศิริ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
33 22717 4 5 33 นางสาว กาญจนา กลอนกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
34 22718 4 5 34 นางสาว วิภาวี คำรอด ยังไม่ได้ลงทะเบียน
35 22719 4 5 35 นางสาว สุดารัตน์ นวลเกษม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
36 22720 4 5 36 นางสาว หนึ่งฤทัย มณีรัตน์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
37 22772 4 5 37 นางสาว อมรพรรณ์ รัตนมณีกุล ยังไม่ได้ลงทะเบียน

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)