17-Jul-2019

ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 18931 4 5 1 นาย คมสัน ฉิมปรุ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 19383 4 5 2 นาย ณัฐภัทร แก้วกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
3 19469 4 5 3 นาย พีรวัส สิมาทอง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
4 19593 4 5 4 นาย กิตติศักดิ์ จันทรังศรี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
5 19603 4 5 5 นาย นิธิกร มุ่งเขื่องกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
6 19645 4 5 6 นาย ธีระภัทร จัดนอก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
7 19684 4 5 7 นาย กิตติศักดิ์ นาคหนองหาญ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 19691 4 5 8 นาย นครินทร์ มุ่งภู่กลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
9 19774 4 5 9 นาย ณัฐการุณ มณีสุวรรณ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
10 19878 4 5 10 นาย วิวัฒน์ สะเทียนทอง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
11 21436 4 5 11 นาย ณัฐวุฒิ ปลั่งกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
12 22032 4 5 12 นาย นิติกร เพชรจันอัด ยังไม่ได้ลงทะเบียน
13 19361 4 5 13 นางสาว เนตรสุภา ตระการไทย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
14 19364 4 5 14 นางสาว ปริยาณิษา เกียรติธำรงวสุ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
15 19366 4 5 15 นางสาว เปมิกา มงคลพันธ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
16 19376 4 5 16 นางสาว สุภาวิตา ตระการไทย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
17 19442 4 5 17 เด็กหญิง ปวีณา บุญพินิจ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
18 19451 4 5 18 นางสาว วรัญญา ขอหวนกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
19 19454 4 5 19 นางสาว สุภาวดี ภาวะ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
20 19577 4 5 20 นางสาว นฤกานต์ กั้นในกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
21 19615 4 5 21 นางสาว กฤติยา งามจันอัด ยังไม่ได้ลงทะเบียน
22 19625 4 5 22 นางสาว ปิยฉัตร นันกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
23 19671 4 5 23 นางสาว พัชรินทร์ มุ่งพิงกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
24 19707 4 5 24 นางสาว ชลธิชา จงสันเทียะ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
25 19717 4 5 25 นางสาว ประภัสสร ขอเหนี่ยวกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
26 19751 4 5 26 นางสาว กนกวรรณ ทาสันเทียะ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
27 19849 4 5 27 นางสาว พรสุดา ทองเฟื่อง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
28 19850 4 5 28 เด็กหญิง พิยดา เพียรการ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
29 19883 4 5 29 นางสาว กนกพร นิลจอหอ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
30 19902 4 5 30 นางสาว อุไรรัตน์ ขานกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
31 20703 4 5 31 นางสาว ปริญาพัชร์ ประดิษฐ์ทองคำ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
32 22033 4 5 32 นางสาว ณัฐชา ฤกษ์กลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
33 22034 4 5 33 นางสาว ธนัชชา อินทวัน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
34 22035 4 5 34 นางสาว ธนัญญา กระจ่างโพธิ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
35 22036 4 5 35 นางสาว พรทิพย์ แสงทอง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
36 22037 4 5 36 นางสาว มณีรัตน์ นราศรี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
37 22038 4 5 37 นางสาว มาริสา ปลั่งกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
38 22039 4 5 38 นางสาว รัตนากร เลากลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
39 22040 4 5 39 นางสาว วาสนา ใยโพธิ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
40 19654 4 5 40 นาย ศักดิ์ศรณ์ มุ่งฟังกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
41 19487 4 5 41 นางสาว ชลิตา กลางจอหอ ยังไม่ได้ลงทะเบียน

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)