18-Jan-2021

ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 20109 4 4 1 นางสาว ณัฏฐณิชา ชนะชัยตระกูล ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 20113 4 4 2 นางสาว บุญนิดา พิมพ์ปรุ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
3 20116 4 4 3 นางสาว ปิยดา เครือแพ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
4 20134 4 4 4 นาย ธนกฤต วงค์ตาขี่ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
5 20145 4 4 5 นาย สมบูรณ์ ฤทธิรงค์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
6 20168 4 4 6 นางสาว ภัฎฐริณีย์ ขาวประเสริฐ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
7 20199 4 4 7 เด็กหญิง คตญา อ๋องพู่ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 20211 4 4 8 เด็กหญิง พีรดา ขมโคกกรวด ยังไม่ได้ลงทะเบียน
9 20231 4 4 9 นาย ปฏิภาณ โพธิ์ชัย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
10 20254 4 4 10 นางสาว ปิยะธิดา ศิลประกอบ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
11 20288 4 4 11 นางสาว กรกมล มาตรนอก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
12 20305 4 4 12 นางสาว ศิริพร น่วมกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
13 20319 4 4 13 นาย ธนกร มูลทองหลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
14 20334 4 4 14 นางสาว กฤติยาภรณ์ อนุกูล ยังไม่ได้ลงทะเบียน
15 20339 4 4 15 นางสาว ญาณิศา ซื่อสัตย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
16 20395 4 4 16 เด็กหญิง สุพิชฌา สานคล่อง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
17 20432 4 4 17 นางสาว พัชชา ยุทไธสง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
18 20443 4 4 18 นางสาว สุพิมผกามาศ ภาระกุล ยังไม่ได้ลงทะเบียน
19 20469 4 4 19 นางสาว กัลย์สุดา ถ้ำกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
20 20479 4 4 20 นางสาว ปิยะธิดา ห่างกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
21 20509 4 4 21 นาย อภิรักษณ์ คนยั้ง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
22 20511 4 4 22 นาย อาณัฐ จ่าแก้ว ยังไม่ได้ลงทะเบียน
23 20559 4 4 23 นางสาว กวินทิพย์ พิศตะคุ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
24 20567 4 4 24 นางสาว ธันญลักษณ์ สระกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
25 20577 4 4 25 นางสาว สุธิมา จี่พิมาย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
26 20586 4 4 26 นาย ชณนพ ทำพล ยังไม่ได้ลงทะเบียน
27 20605 4 4 27 นางสาว เกศมณี ขอกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
28 20625 4 4 28 เด็กหญิง อิสริญาภรณ์ สงวนบุญ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
29 20658 4 4 29 นางสาว นันท์นภัส ถาดจังหรีด ยังไม่ได้ลงทะเบียน
30 20695 4 4 30 เด็กหญิง ปรางค์วิไล วีระวงศ์รัตนศิริ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
31 22711 4 4 31 นาย ธนากร บอกขุนทด ยังไม่ได้ลงทะเบียน
32 22712 4 4 32 นางสาว นํ้าเพชร อนุภาพ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
33 22713 4 4 33 นางสาว พัชราภา คลองบ่อ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
34 22714 4 4 34 นางสาว ภัทรจาริน ปานนอก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
35 22715 4 4 35 นางสาว มณีรัตน์ โพธิ์กลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
36 22716 4 4 36 นางสาว ศศิกาญจน์ สันกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)