21-Jan-2021

ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 20080 4 3 1 นางสาว พรไพรินทร์ ขอมีกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 20088 4 3 2 เด็กหญิง สิริมา ขันโคกกรวด ยังไม่ได้ลงทะเบียน
3 20102 4 3 3 เด็กชาย อัษฎาวุธ เผ่าหัวสระ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
4 20108 4 3 4 นางสาว ชัญชนก จงอาจกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
5 20167 4 3 5 นางสาว ปิยะวรรณ บ่มทองหลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
6 20175 4 3 6 เด็กหญิง อลิษา เสริมใหม่ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
7 20214 4 3 7 นางสาว ยุวรีรัตน์ กุสันเทียะ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 20246 4 3 8 นางสาว ตะวันฉาย กมลกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
9 20260 4 3 9 เด็กหญิง วรินยุพา นิลนพ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
10 20269 4 3 10 เด็กชาย จักรินทร์ พิมเสน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
11 20284 4 3 11 เด็กชาย สันติสุข น่วมกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
12 20290 4 3 12 เด็กหญิง กานต์สิริ ม่วงกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
13 20295 4 3 13 นางสาว ทิพย์จุฑา ญาติโพธิ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
14 20323 4 3 14 นาย ธาม สรรพวุธ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
15 20342 4 3 15 นางสาว นมัสสิกา สัญญาถนอมรัช ยังไม่ได้ลงทะเบียน
16 20361 4 3 16 นาย จิรวัฒน์ แจ่มผล ยังไม่ได้ลงทะเบียน
17 20379 4 3 17 เด็กหญิง จิรนันท์ กลอนกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
18 20398 4 3 18 นางสาว อัจฉรา นาทันลิ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
19 20404 4 3 19 นาย จริยธรรม มงคลเดหา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
20 20476 4 3 20 นางสาว ปลายตะวัน นิยมนา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
21 20560 4 3 21 นางสาว กัญญาวีร์ คงกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
22 20612 4 3 22 นางสาว นริศรา นากลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
23 20669 4 3 23 เด็กหญิง ศิริพร เกตุป่ากะพี้ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
24 22699 4 3 24 นาย ภานุวัฒน์ แสงคำ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
25 22700 4 3 25 นาย วรเมธ เล็งกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
26 22701 4 3 26 นาย หาญณรงค์ ตะสันเทียะ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
27 22702 4 3 27 นางสาว กนกกาญจน์ พันธ์ทอง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
28 22703 4 3 28 นางสาว กันนิกา ฟันงูเหลือม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
29 22704 4 3 29 นางสาว ชลิตา เกาะด่านกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
30 22705 4 3 30 เด็กหญิง ณัฐพร บุญศรีรัมย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
31 22706 4 3 31 นางสาว พิชญาภา จันทรวาด ยังไม่ได้ลงทะเบียน
32 22707 4 3 32 นางสาว มณีรัตน์ คุณพาที ยังไม่ได้ลงทะเบียน
33 22708 4 3 33 นางสาว สุชานาถ น้อยกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
34 22709 4 3 34 นางสาว สุนิษา แก้วตะพาน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
35 22710 4 3 35 นางสาว อรปรียา จงจอหอ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
36 20096 4 3 36 นาย นริศ บุญแก้ว ยังไม่ได้ลงทะเบียน

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)