17-Jul-2019

ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 19386 4 3 1 นาย ธีรโชติ เอื้อประภาพร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 19389 4 3 2 นาย พิชญุตม์ แก้วสุข ยังไม่ได้ลงทะเบียน
3 19390 4 3 3 นาย วายุ งามจันอัด ยังไม่ได้ลงทะเบียน
4 19465 4 3 4 นาย บุญฤทธิ์ มันกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
5 19565 4 3 5 นาย รวิภาส สมสิทธิ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
6 19567 4 3 6 นาย สรศักดิ์ เหมือนด้วง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
7 19702 4 3 7 นาย สุรเดช บัวแดง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 19703 4 3 8 นาย อภิชัย จำกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
9 19731 4 3 9 นาย ดนุสรณ์ ชาวไร่ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
10 19732 4 3 10 นาย ทักษิณ คลื้นพลกรัง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
11 19745 4 3 11 นาย ศราวุฒิ ปั่นกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
12 19786 4 3 12 นาย ภูตะวัน สาแก้ว ยังไม่ได้ลงทะเบียน
13 19824 4 3 13 นาย ทีฆายุ ชุ่มกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
14 19876 4 3 14 นาย ภัทรพงศ์ กิ่งสักกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
15 22011 4 3 15 นาย วิวิทย์ ศรีอภัย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
16 22012 4 3 16 นาย สรชัช บั้งจันอัด ยังไม่ได้ลงทะเบียน
17 19354 4 3 17 นางสาว จันทกานต์ หวังเติมกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
18 19355 4 3 18 นางสาว จีระพรรณ์ เมืองกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
19 19359 4 3 19 นางสาว แทนขวัญ นาคา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
20 19378 4 3 20 นางสาว อณัณตชา เขยกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
21 19398 4 3 21 นางสาว ณัฐภัทร กะไหล่กลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
22 19399 4 3 22 นางสาว ตรีกมล ประกอบดี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
23 19400 4 3 23 นางสาว ธิชา ขมโคกกรวด ยังไม่ได้ลงทะเบียน
24 19492 4 3 24 นางสาว ปิยพร ชะโลกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
25 19623 4 3 25 นางสาว นีดา เพชรราม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
26 19700 4 3 26 นางสาว ปนัดดา ไม้กลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
27 19720 4 3 27 นางสาว มลฤดี สระกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
28 19725 4 3 28 นางสาว อริสา นิวัติ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
29 19762 4 3 29 นางสาว ปิยธิดา พุทธจักร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
30 19813 4 3 30 เด็กหญิง สศิตา นันสันเทียะ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
31 19846 4 3 31 นางสาว ปารีย์ นุชกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
32 19855 4 3 32 เด็กหญิง สิรินทรา หวังรัดกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
33 19884 4 3 33 นางสาว กนกวรรณ เติบกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
34 19970 4 3 34 เด็กหญิง ศิริกานต์ หนากลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
35 20677 4 3 35 นางสาว วิภาวินี เม้ากลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
36 21438 4 3 36 เด็กหญิง ปนัสยา กมลกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
37 22013 4 3 37 นางสาว ณัชชา นีสันเทียะ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
38 22014 4 3 38 นางสาว สุภาวดี เพาะกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
39 22015 4 3 39 นางสาว อรัชญา เกรียบกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)