17-Jul-2019

ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 19388 4 2 1 นาย พัสกร เจตนา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 19392 4 2 2 นาย สุทธิพงษ์ คนยั้ง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
3 19394 4 2 3 นาย อาทิเทพ พรมพะเนาว์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
4 19460 4 2 4 นาย เขมชาติ เรืองจอหอ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
5 19467 4 2 5 นาย ปิยะภัทร จามน้อยพรม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
6 19522 4 2 6 นาย คณิศร กุดกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
7 22004 4 2 7 นาย สรศักดิ์ มณีพันธ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 19356 4 2 8 นางสาว ชนากานต์ รัตนชัยนัตต ยังไม่ได้ลงทะเบียน
9 19358 4 2 9 นางสาว ณัชฌาวดี ช่างแก้ว ยังไม่ได้ลงทะเบียน
10 19362 4 2 10 นางสาว บัวชมพู อิ่มวิเศษ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
11 19369 4 2 11 นางสาว ลลิลทิพย์ สุนทรผอบทอง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
12 19405 4 2 12 นางสาว มาริษา สุนทอง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
13 19410 4 2 13 นางสาว หทัยรัตน์ สุวรรณราช ยังไม่ได้ลงทะเบียน
14 19411 4 2 14 นางสาว อาทิตยา นิลด่านกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
15 19448 4 2 15 นางสาว วรณัน ต่วนกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
16 19535 4 2 16 นางสาว พรรณวดี เกาะกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
17 19575 4 2 17 นางสาว ณัชชา ชุมไธสง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
18 19581 4 2 18 นางสาว เพ็ญพิชชา จงเหนี่ยวกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
19 19583 4 2 19 นางสาว มินทร์ธาดา สมชัย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
20 19619 4 2 20 เด็กหญิง ณิชาภัทร ถอนโพธิ์โคกสูง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
21 19626 4 2 21 นางสาว พฤกษา รอกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
22 19627 4 2 22 นางสาว พลอยไพริน จ่นกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
23 19673 4 2 23 นางสาว วรรณิดา พยัพกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
24 19759 4 2 24 นางสาว นิสารัตน์ บุญไทยกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
25 19802 4 2 25 นางสาว ณัฏฐา ดอกพุทซา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
26 19841 4 2 26 นางสาว ณิศรา เรืองสูงเนิน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
27 19845 4 2 27 นางสาว นภัสสร ศรีอภัย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
28 19848 4 2 28 นางสาว พรนภา แก้วลี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
29 19856 4 2 29 นางสาว สุพิชญา แซ่ลิ้ม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
30 19857 4 2 30 นางสาว โสรชา ต้อยงูเหลือม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
31 19895 4 2 31 นางสาว รัชนีกร กลอนกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
32 19899 4 2 32 นางสาว สุภัทรศยา เชิญกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
33 19991 4 2 33 นางสาว สิริกร มากทอง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
34 22005 4 2 34 นางสาว เจนจิรา พึ่งน้ำ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
35 22006 4 2 35 นางสาว ชรินทร์รัตน์ ยิ่งนอก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
36 22007 4 2 36 เด็กหญิง ธีร์จุฑาพรรณ สีระแก้ว ยังไม่ได้ลงทะเบียน
37 22008 4 2 37 นางสาว นันทิตา บรรดาดี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
38 22009 4 2 38 นางสาว พลอยชมพู ด่านกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
39 22010 4 2 39 นางสาว สุนารี บินกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
40 22093 4 2 40 นางสาว ณัชชา ถนนกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)