21-Jan-2021

ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 20068 4 14 1 นางสาว กวิสรา ทองพิมพ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 20148 4 14 2 นาย อติชาติ สร้างกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
3 20234 4 14 3 นาย พีรพัฒน์ จักรนิรันดร์กุล ยังไม่ได้ลงทะเบียน
4 20240 4 14 4 นาย ศุภวิทย์ ถึงกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
5 20252 4 14 5 นางสาว บุษกร เข็มสว่าง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
6 20258 4 14 6 นางสาว ภูษณิศา ช่อกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
7 20265 4 14 7 เด็กหญิง อาทิตยา หิรัญเขว้า ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 20330 4 14 8 เด็กชาย ศักรินทร์ นกกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
9 20344 4 14 9 นางสาว แพรวา วรรณประเสริฐ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
10 20346 4 14 10 นางสาว ลีลาวดี โรคารักษ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
11 20356 4 14 11 เด็กชาย กนกพล ไพดีพะเนาว์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
12 20382 4 14 12 นางสาว ทิพย์มณฑา ฉิพิมาย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
13 20389 4 14 13 นางสาว วรลักษณ์ จุมพิฎกะพันธุ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
14 20402 4 14 14 นาย กฤษตพจน์ จาดพิมาย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
15 20403 4 14 15 นาย เกษมสันต์ เพ็งกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
16 20406 4 14 16 นาย ณัฐกร กลางจอหอ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
17 20413 4 14 17 นาย ยุทธการ มีสูงเนิน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
18 20430 4 14 18 นางสาว เบญญาภา ขุนแก้วพะเนา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
19 20477 4 14 19 นางสาว ปัทมาพร เชาว์กลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
20 20483 4 14 20 เด็กหญิง วรรวิสา โสดามุข ยังไม่ได้ลงทะเบียน
21 20485 4 14 21 เด็กหญิง วิชญาพร ชิดจันอัด ยังไม่ได้ลงทะเบียน
22 20507 4 14 22 เด็กชาย อชิระ วัดกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
23 20518 4 14 23 นางสาว จีราภรณ์ ตีบกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
24 20522 4 14 24 นางสาว ดลพร ลอมะณี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
25 20530 4 14 25 นางสาว วรกมล ขีดกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
26 20541 4 14 26 นาย ชูเกียรติ แคล้วภัย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
27 20566 4 14 27 นางสาว ฐิดาภา เขียนโคกกรวด ยังไม่ได้ลงทะเบียน
28 20574 4 14 28 นางสาว วรัญญา ผันโพธิ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
29 20576 4 14 29 นางสาว ศิริพร ไชยรัตน์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
30 20580 4 14 30 นางสาว อรวี แปกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
31 21416 4 14 31 นางสาว มนัสนันท์ เพาะกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
32 22765 4 14 32 นาย อภิรักษ์ ขออ่อนกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
33 22766 4 14 33 นางสาว กัณฑิมา เเก้วกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
34 22767 4 14 34 เด็กหญิง นริศรา ขันตี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
35 22768 4 14 35 เด็กหญิง สุภาภร เนียนพลกรัง ยังไม่ได้ลงทะเบียน

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)