25-Jan-2021

ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 19548 4 12 1 นาย จักรวาล พิรักษา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 19764 4 12 2 นางสาว พรพิตา พลเสน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
3 19790 4 12 3 นาย ศิวัฒน์ ช่วงพิมาย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
4 19827 4 12 4 นาย บูรพา ปลั่งกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
5 20131 4 12 5 นาย กฤษดา วิจบ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
6 20154 4 12 6 นางสาว เจนจิรา คงสุขี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
7 20159 4 12 7 นางสาว ณัฐกานต์ กำเนิดกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 20161 4 12 8 เด็กหญิง ธนพร ศุภชนสารสกุล ยังไม่ได้ลงทะเบียน
9 20162 4 12 9 นางสาว ธิดาภรณ์ ผัดโพธิ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
10 20172 4 12 10 เด็กหญิง ศิลารัตน์ ชัยจอหอ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
11 20192 4 12 11 นาย พงศกร ปั่นกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
12 20224 4 12 12 นาย เทพรัตน์ ไกรกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
13 20230 4 12 13 นาย ปฏิภาณ น้อยกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
14 20308 4 12 14 นางสาว โสภิดา จงเพ็งกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
15 20317 4 12 15 นาย ณัฐภัทร จิตพิมาย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
16 20328 4 12 16 นาย ราชันย์ อะถมพรมราช ยังไม่ได้ลงทะเบียน
17 20345 4 12 17 นางสาว รัตนากร คงกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
18 20365 4 12 18 นาย ณัฐวัตร ตั้งพิมาย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
19 20380 4 12 19 นางสาว จุฑารัตน์ ชูทอง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
20 20388 4 12 20 นางสาว มนัสชนก วงศ์ศรีอัดชา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
21 20391 4 12 21 นางสาว วรัทยา สวัสดิ์พูน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
22 20417 4 12 22 นาย วุฒิไกร นวลตา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
23 20456 4 12 23 นาย พีรพัฒน์ จิตเงิน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
24 20464 4 12 24 นาย สิริ นาคณรงค์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
25 20465 4 12 25 เด็กชาย อภิรักษ์ ธูปกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
26 20488 4 12 26 นางสาว ศิโรรัตน์ รุ่งกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
27 20493 4 12 27 เด็กชาย กิตติภูมิ เดือนกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
28 20532 4 12 28 นางสาว ศิริลักษณ์ ยศกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
29 20554 4 12 29 นาย สุรศิลป์ ถนนกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
30 20587 4 12 30 นาย ฐนกร สังข์ชม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
31 20593 4 12 31 เด็กชาย ปฏิภาณ ยศกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
32 20622 4 12 32 นางสาว สุภัคษร ดีสูงเนิน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
33 20637 4 12 33 นาย ธีรเดช กะการดี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
34 20638 4 12 34 นาย ปรัชญา ช่างเหล็ก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
35 20656 4 12 36 นางสาว ทิชากร กลางมณี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
36 22759 4 12 37 นาย ภูมินทร์ คูณศิริรัตน์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
37 22760 4 12 38 นางสาว จิราวดี โปร่งกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
38 22761 4 12 39 นางสาว ดาราพิสุทธิ์ รอดประเสริฐ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
39 22762 4 12 40 นางสาว ปานตะวัน ชลอกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)