23-Apr-2019

ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 18739 4 11 1 นางสาว แพรวอรุณ อรุณบุญมาศ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 18820 4 11 2 เด็กหญิง ปราณีต หะขุนทด ยังไม่ได้ลงทะเบียน
3 18854 4 11 3 นางสาว เกษร แคล้วกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
4 18855 4 11 4 เด็กหญิง โชติกา โชคทวีรัฐ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
5 18857 4 11 5 เด็กหญิง กรวิกา มีมานะ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
6 18858 4 11 6 นางสาว กัญญารัตน์ นายกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
7 18859 4 11 7 นางสาว กันยารัตน์ หมายขีดกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 18862 4 11 8 นางสาว ณภัทร รัตกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
9 18868 4 11 9 เด็กหญิง บุญสิตา เชยปั่นกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
10 18878 4 11 10 นางสาว ศลิษา โพธิ์ณรงค์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
11 18928 4 11 11 นางสาว เสาวลักษณ์ เดิ่นกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
12 18952 4 11 12 นางสาว เกษมณี จำเริญศรี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
13 18953 4 11 13 เด็กหญิง เพชรุจี เคียงสันเทียะ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
14 18956 4 11 14 นางสาว ฐิติวรดา ไขโพธิ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
15 18957 4 11 15 นางสาว ชลลดา โลสันเทียะ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
16 18960 4 11 16 นางสาว ณัฐชาภรณ์ วุฒิพงศ์เดชา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
17 18967 4 11 17 นางสาว น้ำทิพย์ ศิลาทอง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
18 18968 4 11 18 เด็กหญิง ภัทรภรณ์ ปู่นุช ยังไม่ได้ลงทะเบียน
19 18972 4 11 19 นางสาว วลัยลักษณ์ โกสุม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
20 19053 4 11 20 เด็กหญิง จรรยาพร พรมเกษา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
21 19054 4 11 21 นางสาว จิราภรณ์ ขาวหอมกลิ่น ยังไม่ได้ลงทะเบียน
22 19062 4 11 22 นางสาว นภา วิวัฒนาการ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
23 19063 4 11 23 นางสาว นันทิตา หลงเหลือชาติ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
24 19073 4 11 24 นางสาว อภิสรา พุฒนอก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
25 19199 4 11 25 เด็กหญิง อฐิติยา คงนอก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
26 19207 4 11 26 นางสาว ภัชรีพร จงอ่อนกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
27 19217 4 11 27 นางสาว สุนิษา เมืองกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
28 19247 4 11 28 เด็กหญิง ปัญญารัตน์ จรโพธิ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
29 19257 4 11 29 เด็กหญิง วีรยา พืชทองหลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
30 21412 4 11 30 นางสาว ธิดารัตน์ อ๊อดโพธิ์กลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
31 21366 4 11 34 นางสาว นริศรา ชะโลมกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)