18-Jul-2019

ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 19349 4 1 1 นาย วรินธร จิตกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 19351 4 1 2 นาย อัฏฐะวี บัวยะฤทธิ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
3 19382 4 1 3 นาย เจษฎากรณ์ สุขกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
4 22002 4 1 4 นาย โชคประสิทธิ์ กุลนอก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
5 22003 4 1 5 นาย ธีณพัฒน์ สาทกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
6 19357 4 1 6 นางสาว ชลธาร พนมเขตร์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
7 19367 4 1 7 นางสาว แพรวา ยาดี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 19379 4 1 8 นางสาว อัฏฐะฐิตา บัวยะฤทธิ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
9 19395 4 1 9 นางสาว จิดาภา จันทร์สว่าง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
10 19396 4 1 10 นางสาว ณัฏฐธิดา ซอนจำปา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
11 19397 4 1 11 เด็กหญิง ณัฐณิชา เมืองกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
12 19404 4 1 12 นางสาว พรสุรีย์ ตับกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
13 19409 4 1 13 นางสาว สุจิตรา ศรีสัย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
14 19412 4 1 14 นางสาว อารยา หมอสำฤทธิ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
15 19705 4 1 15 นางสาว จิรนันท์ โกนสูงเนิน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
16 19713 4 1 16 นางสาว ณัฐกฤตา สามสี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
17 19810 4 1 17 เด็กหญิง วริศรา เปรี่ยมพิมาย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
18 19893 4 1 18 นางสาว พิมพ์ชนก ประสมทรัพย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
19 19900 4 1 19 นางสาว อัญชลี ป้องศรี ยังไม่ได้ลงทะเบียน

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)