18-Jan-2021

ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 20071 4 1 1 นางสาว ณัชชา พรหมเทพาพิทักษ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 20072 4 1 2 นางสาว ณัฐณิชา จงเพ็งกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
3 20084 4 1 3 เด็กหญิง ริญญ์รภัส ภูริเอกวีรพงศ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
4 20086 4 1 4 นางสาว ศิริญากรณ์ ศรีสุขกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
5 20090 4 1 5 นางสาว สุชานรี อำภาผล ยังไม่ได้ลงทะเบียน
6 20092 4 1 6 นางสาว อภิญญา ถาบุญเรือง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
7 20097 4 1 7 เด็กชาย ปรเมษฐ์ แสงสารพันธ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 20101 4 1 8 เด็กชาย อภิสิทธ์ จงกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
9 20112 4 1 9 นางสาว นราทิพย์ ระไวกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
10 20114 4 1 10 นางสาว ปรียาภรณ์ เตจารมณ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
11 20117 4 1 11 นางสาว ปิยธิดา คงบรรทัด ยังไม่ได้ลงทะเบียน
12 20118 4 1 12 นางสาว พัณณิตา จงสุขกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
13 20119 4 1 13 นางสาว พิชยา ศัตรูพินาศ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
14 20120 4 1 14 นางสาว พิมพ์กมล แครงกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
15 20121 4 1 15 นางสาว ภัทรธิดา กมลกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
16 20122 4 1 16 นางสาว วชิราภรณ์ จอมพุดซา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
17 20123 4 1 17 เด็กหญิง วิลาสินี ฤทธิ์ไธสง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
18 20124 4 1 18 นางสาว ศิรประภา พุฒนอก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
19 20125 4 1 19 นางสาว สาวิกา บรรจงฤทธิ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
20 20126 4 1 20 นางสาว สิขรินทร์ มงคล ยังไม่ได้ลงทะเบียน
21 20128 4 1 21 เด็กหญิง สุภาพร รสจันทร์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
22 20135 4 1 22 เด็กชาย ธนภัทร์ จงสุขกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
23 20383 4 1 23 เด็กหญิง ธนพร สมนึก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
24 22181 4 1 24 เด็กชาย ชาติสิริ เปียโคกสูง ยังไม่ได้ลงทะเบียน

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)