25-Apr-2019

ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 19682 3 9 1 เด็กชาย กฤตกวิน เลิศวรกานต์ งานประดิษฐ์ของใช้ 2
2 19683 3 9 2 เด็กชาย กิตติศักดิ์ จำปาโพธิ์ งานถนอมอาหาร
3 19684 3 9 3 เด็กชาย กิตติศักดิ์ นาคหนองหาญ โคราชเมืองน่าอยู่
4 19687 3 9 5 เด็กชาย จิรวัฒน์ ชุมกระโทก งานประดิษฐ์ของใช้ 2
5 19688 3 9 6 เด็กชาย ณัฐวัฒน์ นิ่มกลาง งานประดิษฐ์ของใช้ 2
6 19689 3 9 7 เด็กชาย ธนพล ตอบกลาง งานประดิษฐ์ของใช้ 2
7 19690 3 9 8 เด็กชาย ธีรภัทร ด่านโคกสูง โคราชเมืองน่าอยู่
8 19691 3 9 9 เด็กชาย นครินทร์ มุ่งภู่กลาง เกมสร้างสรรค์ 1
9 19692 3 9 10 เด็กชาย นนทพัทธ์ สวยกลาง เกมสร้างสรรค์ 1
10 19693 3 9 11 เด็กชาย พงศกร แทนกลาง ศิลปะประดิษฐ์ 3
11 19694 3 9 12 เด็กชาย ภานุพงศ์ แฉล้มกลาง ศิลปะประดิษฐ์ 3
12 19695 3 9 13 เด็กชาย รชตะ ผันอากาศ โคราชเมืองน่าอยู่
13 19697 3 9 15 เด็กชาย รัตนพล เชิญกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
14 19699 3 9 16 เด็กชาย ศุพิวัตร หินกลาง นาฏศิลป์ 3
15 19700 3 9 17 เด็กชาย ศุภกฤต ไม้กลาง ดนตรีไทย 3
16 19702 3 9 18 เด็กชาย สุรเดช บัวแดง ดนตรีไทย 3
17 19703 3 9 19 เด็กชาย อภิชัย จำกลาง ดนตรีไทย 3
18 19704 3 9 20 เด็กชาย อภิชาติ ศิริล้วน งานประดิษฐ์ของใช้ 2
19 20688 3 9 21 เด็กชาย นรากร ลาภกระโทก เกมสร้างสรรค์ 1
20 19705 3 9 22 เด็กหญิง จิรนันท์ โกนสูงเนิน นาฏศิลป์ 3
21 19706 3 9 23 เด็กหญิง ชณิกานต์ รัตนภักดี นาฏศิลป์ 3
22 19707 3 9 24 เด็กหญิง ชลธิชา จงสันเทียะ งานประดิษฐ์ของใช้ 2
23 19708 3 9 25 เด็กหญิง ชวนชิด เชิญกลาง งานธุรกิจชุมชน 2
24 19709 3 9 26 เด็กหญิง ชามาวีร์ ฟองจำเริญ งานธุรกิจชุมชน 2
25 19710 3 9 27 นางสาว ชุติกาญจน์ ปลั่งกลาง งานธุรกิจชุมชน 2
26 19711 3 9 28 เด็กหญิง โชติกา นิบสูงเนิน นาฏศิลป์ 3
27 19712 3 9 29 เด็กหญิง ณัฎฐณิชา สุมา งานธุรกิจชุมชน 2
28 19713 3 9 30 นางสาว ณัฐกฤตา สามสี นาฏศิลป์ 3
29 19714 3 9 31 เด็กหญิง ทิพวรรณ สุกกะจา งานธุรกิจชุมชน 2
30 19716 3 9 32 เด็กหญิง นิชาภา เชืองเครือ งานธุรกิจชุมชน 2
31 19717 3 9 33 เด็กหญิง ประภัสสร ขอเหนี่ยวกลาง งานธุรกิจชุมชน 2
32 19718 3 9 34 เด็กหญิง พรรณวิศา กึนสันเทียะ งานธุรกิจชุมชน 2
33 19719 3 9 35 เด็กหญิง พิยดา อ่อนสีมา งานธุรกิจชุมชน 2
34 19720 3 9 36 เด็กหญิง มลฤดี สระกลาง งานธุรกิจชุมชน 2
35 19721 3 9 37 เด็กหญิง วรรนภา จงตั้งกลาง งานธุรกิจชุมชน 2
36 19722 3 9 38 เด็กหญิง วริศรา เพียรธรรม งานธุรกิจชุมชน 2
37 19723 3 9 39 เด็กหญิง ศิวอร คงฤทธิ์ งานธุรกิจชุมชน 2
38 19725 3 9 40 เด็กหญิง อริสา นิวัติ งานประดิษฐ์ของใช้ 2
39 19726 3 9 41 เด็กหญิง อารยา ขอเหนี่ยวกลาง นาฏศิลป์ 3
40 70003 3 9 41 เด็กชาย ชลธร หมอยา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
41 20679 3 9 42 นางสาว จิราลักษณ์ พร้าวหอม งานธุรกิจชุมชน 2

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)