21-Jul-2019

ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 20266 3 6 1 เด็กชาย กิตติภูมิ จิตรกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 20268 3 6 2 เด็กชาย จักรพงศ์ ศรีจำปา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
3 20269 3 6 3 เด็กชาย จักรินทร์ พิมเสน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
4 20270 3 6 4 นาย ชญานิน สิงห์กลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
5 20272 3 6 5 เด็กชาย ธนรัตน์ เจริญสุข ยังไม่ได้ลงทะเบียน
6 20273 3 6 6 เด็กชาย ธีรโชติ สุขสงกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
7 20274 3 6 7 เด็กชาย บุคอรี เกื้อชาติ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 20275 3 6 8 เด็กชาย ปารมี นาคา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
9 20276 3 6 9 เด็กชาย พฌัยนันท์ จันทกูต ยังไม่ได้ลงทะเบียน
10 20277 3 6 10 นาย พิทักษ์ ศรีอัดชา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
11 20279 3 6 11 เด็กชาย ภูมิพัฒน์ จะมอน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
12 20280 3 6 12 เด็กชาย เมธี อาบุญงาม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
13 20281 3 6 13 เด็กชาย รัตนชัย ลับกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
14 20282 3 6 14 เด็กชาย วสันต์ จงนอก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
15 20283 3 6 15 เด็กชาย สโรชา กอเผือกกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
16 20284 3 6 16 เด็กชาย สันติสุข น่วมกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
17 20285 3 6 17 เด็กชาย สุกฤษ บัวพันธ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
18 20286 3 6 18 เด็กชาย สุทธิรักษ์ จำกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
19 20287 3 6 19 เด็กชาย อัครวินท์ แพทย์กลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
20 21414 3 6 20 เด็กชาย สหรัถ ติรัตนะ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
21 20288 3 6 21 เด็กหญิง กรกมล มาตรนอก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
22 20289 3 6 22 เด็กหญิง กัญญารัตน์ ประเสริฐ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
23 20290 3 6 23 เด็กหญิง กานต์สิริ ม่วงกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
24 20291 3 6 24 เด็กหญิง จารุวรรณ ลานวิชัย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
25 20292 3 6 25 เด็กหญิง จิรนันท์ ยันกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
26 20293 3 6 26 เด็กหญิง ชนาลิน นุกาดรัมย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
27 20294 3 6 27 เด็กหญิง ดารินทร์ บึงนอก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
28 20295 3 6 28 เด็กหญิง ทิพย์จุฑา ญาติโพธิ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
29 20296 3 6 29 เด็กหญิง นิธิตา เติมกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
30 20297 3 6 30 เด็กหญิง ประกายมาศ รุ่มเริง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
31 20298 3 6 31 เด็กหญิง พัชรี คลื้นพลกรัง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
32 20301 3 6 32 เด็กหญิง ภัทราภรณ์ เข็มมี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
33 20302 3 6 33 เด็กหญิง ลลดา สุขเจริญ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
34 20303 3 6 34 เด็กหญิง วราภรณ์ อ่อนใจดี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
35 20304 3 6 35 เด็กหญิง วิภาวี เปรี่ยมสูงเนิน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
36 20305 3 6 36 เด็กหญิง ศิริพร น่วมกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
37 20307 3 6 37 เด็กหญิง สุภาวดี เสมาทอง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
38 20308 3 6 38 เด็กหญิง โสภิดา จงเพ็งกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
39 20309 3 6 39 เด็กหญิง อนุศรา แก้วจอหอ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
40 20310 3 6 40 เด็กหญิง อุไรวรรณ ศรีจันทร์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
41 21423 3 6 41 เด็กหญิง กุลธิดา บุญญะโสภัต ยังไม่ได้ลงทะเบียน
42 22100 3 6 42 เด็กหญิง กรานต์ฏิมา ยมนา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
43 22101 3 6 43 เด็กหญิง ธนภรณ์ มะโนรัตน์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
44 22102 3 6 44 เด็กหญิง ศศิชา วงชาศิริ ยังไม่ได้ลงทะเบียน

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)