24-Apr-2019

ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 19548 3 6 1 เด็กชาย จักรวาล พิรักษา โคราชเมืองน่าอยู่
2 19549 3 6 2 เด็กชาย เจนภพ พุ่มจอหอ งานบัญชีเบื้องต้น 2
3 19550 3 6 3 เด็กชาย ชลสิทธิ์ อาจวิชัย โคราชเมืองน่าอยู่
4 19551 3 6 4 เด็กชาย ชิษณุพงศ์ ทุมพงษ์ ศิลปะประดิษฐ์ 3
5 19553 3 6 5 เด็กชาย ณัฐวุฒิ ขุรีทรัพย์ งานปลูกพืชสมุนไพร
6 19554 3 6 6 เด็กชาย ทิชากร ชุ่มกระโทก โคราชเมืองน่าอยู่
7 19555 3 6 7 เด็กชาย ธนพล สาลีพืช งานปลูกพืชสมุนไพร
8 19557 3 6 8 เด็กชาย ธนภัทร หงษ์สูง ศิลปะประดิษฐ์ 3
9 19558 3 6 9 เด็กชาย ธนวัฒน์ ชิดจันอัด งานปลูกพืชสมุนไพร
10 19559 3 6 10 เด็กชาย ธนากร ชำนิกลาง งานปลูกพืชสมุนไพร
11 19560 3 6 11 เด็กชาย นราธร นราพันธ์ โคราชเมืองน่าอยู่
12 19561 3 6 12 เด็กชาย นฤเบศธ์ ทิพย์อักษร โคราชเมืองน่าอยู่
13 19562 3 6 13 เด็กชาย ปิติพงษ์ จิตดี งานปลูกพืชสมุนไพร
14 19563 3 6 14 เด็กชาย พิพรรธน์ ประวะระ โคราชเมืองน่าอยู่
15 19565 3 6 15 เด็กชาย รวิภาส สมสิทธิ์ งานปลูกพืชสมุนไพร
16 19566 3 6 16 เด็กชาย ศุภโชค ชำนาญมนต์ โคราชเมืองน่าอยู่
17 19567 3 6 17 เด็กชาย สรศักดิ์ เหมือนด้วง คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 9
18 19568 3 6 18 เด็กชาย อนุวัฒน์ จะเริกรัมย์ เกมสร้างสรรค์
19 19569 3 6 19 เด็กชาย อัศนัย นันกลาง ศิลปะประดิษฐ์ 3
20 19570 3 6 20 เด็กชาย อิสระพงษ์ นาคหมื่นไวย์ งานบัญชีเบื้องต้น 2
21 20700 3 6 21 เด็กชาย จิรสิน วรนาม งานปลูกพืชสมุนไพร
22 19571 3 6 22 เด็กหญิง กนกวรรณ จงหน่วงกลาง งานเศรษฐศาสตร์ผู้บริโภค
23 19573 3 6 23 นางสาว ฆรัตนาภรณ์ พินิจใหม่ การอ่านเชิงวิเคราะห์
24 19574 3 6 24 เด็กหญิง จันทรกานต์ มนต์ชาตรี งานปลูกพืชสมุนไพร
25 19575 3 6 25 นางสาว ณัชชา ชุมไธสง เกมสร้างสรรค์
26 19576 3 6 26 เด็กหญิง ณัฐธิดา สิริจามร โคราชเมืองน่าอยู่
27 19577 3 6 27 เด็กหญิง นฤกานต์ กั้นในกลาง โคราชเมืองน่าอยู่
28 19578 3 6 28 นางสาว เบญจมาศ ปุยยัตติ การอ่านเชิงวิเคราะห์
29 19579 3 6 29 เด็กหญิง เบญจมาศ อุเทนสุด โคราชเมืองน่าอยู่
30 19581 3 6 31 เด็กหญิง เพ็ญพิชชา จงเหนี่ยวกลาง โคราชเมืองน่าอยู่
31 19582 3 6 32 เด็กหญิง ภัทรพร จงรวมกลาง การอ่านเชิงวิเคราะห์
32 19583 3 6 33 เด็กหญิง มินทร์ธาดา สมชัย เกมสร้างสรรค์
33 19584 3 6 34 เด็กหญิง ศรุตา แนบกลาง ดนตรีไทย 3
34 19586 3 6 36 เด็กหญิง สิริ ปัญญารัตนรักษ์ การอ่านเชิงวิเคราะห์
35 19587 3 6 37 เด็กหญิง สุชัญญา ระแวกกลาง งานปลูกพืชสมุนไพร
36 19588 3 6 38 เด็กหญิง สุชาดา ด้วงกลาง งานเศรษฐศาสตร์ผู้บริโภค
37 19589 3 6 39 เด็กหญิง สุวภัทร เพ็ญกลาง งานเศรษฐศาสตร์ผู้บริโภค
38 19591 3 6 40 เด็กหญิง ไอนภา พังคะบุตร งานเศรษฐศาสตร์ผู้บริโภค
39 19970 3 6 41 เด็กหญิง ศิริกานต์ หนากลาง โคราชเมืองน่าอยู่
40 20678 3 6 42 เด็กหญิง ปริณดา วงษ์วอน โคราชเมืองน่าอยู่
41 10032 3 6 43 เด็กหญิง รัตนลักษณ์ มุ่งคีมกลาง เกมสร้างสรรค์

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)