25-Apr-2019

ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 19458 3 4 1 เด็กชาย กิตติ อิ่มกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 19459 3 4 2 เด็กชาย กิติพงษ์ ชัยกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
3 19460 3 4 3 เด็กชาย เขมชาติ เรืองจอหอ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
4 19461 3 4 4 เด็กชาย ชยธร หวังครอบกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
5 19462 3 4 5 เด็กชาย ไชยนันท์ จั่นขุนทด ยังไม่ได้ลงทะเบียน
6 19463 3 4 6 เด็กชาย ณัฐวัตร เจียรประดิษฐ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
7 19464 3 4 7 เด็กชาย ธนวัฒน์ ดวนสันเทียะ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 19465 3 4 8 เด็กชาย บุญฤทธิ์ มันกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
9 19467 3 4 9 เด็กชาย ปิยะภัทร จามน้อยพรม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
10 19469 3 4 11 เด็กชาย พีรวัส สิมาทอง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
11 19470 3 4 12 เด็กชาย ภูวเดช มุ่งพันธ์กลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
12 19471 3 4 13 เด็กชาย ภูษิต กำหนดศรี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
13 19472 3 4 14 เด็กชาย ยุทธพงศ์ คูณศิริรัตน์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
14 19473 3 4 15 เด็กชาย วัชรเกียรติ จงพึ่งกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
15 19476 3 4 16 เด็กชาย สุขเกษม แปกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
16 19477 3 4 17 เด็กชาย สุรวุฒิ ปุ่มโคกกรวด ยังไม่ได้ลงทะเบียน
17 19478 3 4 18 เด็กชาย อนุสรณ์ ก้อนสูงเนิน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
18 19479 3 4 19 เด็กชาย อัศวรา มณีกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
19 19481 3 4 20 เด็กหญิง กุลธิชา ไชยานนท์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
20 19482 3 4 21 เด็กหญิง เกตน์นิภา ด่านวิไลกิจ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
21 19483 3 4 22 เด็กหญิง จรรยารักษ์ เหมือนตา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
22 19484 3 4 23 เด็กหญิง จันทร์ทิวาภร ทับโคกสูง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
23 19485 3 4 24 เด็กหญิง จิตพร หอมหนองจะบก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
24 19486 3 4 25 เด็กหญิง ชฎารัตน์ ศิริกลิ่น ยังไม่ได้ลงทะเบียน
25 19487 3 4 26 เด็กหญิง ชลิตา กลางจอหอ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
26 19489 3 4 27 เด็กหญิง ธีมาพร ยศกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
27 19490 3 4 28 เด็กหญิง เนตรนภา เกิดกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
28 19491 3 4 29 เด็กหญิง ปนัดดา ไม้กลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
29 19492 3 4 30 เด็กหญิง ปิยพร ชะโลกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
30 19494 3 4 31 เด็กหญิง ยุภาพร โชติกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
31 19495 3 4 32 เด็กหญิง รพีพัฒน์ สาริวงค์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
32 19496 3 4 33 เด็กหญิง รุ่งทิวา งอกโพธิ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
33 19497 3 4 34 เด็กหญิง ลลิตา กัณหา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
34 19498 3 4 35 เด็กหญิง สร้อยสุดา กองหินกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
35 19499 3 4 36 เด็กหญิง สลิลทิพย์ ทับทิม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
36 19500 3 4 37 เด็กหญิง สุนันทา งีสันเทียะ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
37 19501 3 4 38 เด็กหญิง อาจาริยา ด้วงกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
38 19502 3 4 39 เด็กหญิง อาธิตยา เพ้อกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
39 20677 3 4 41 เด็กหญิง วิภาวินี เม้ากลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)