18-Jul-2019

ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 20176 3 4 1 นาย กันตพงษ์ โสจันทรา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 20177 3 4 2 เด็กชาย กิตติชัย ช่างโคกสูง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
3 20178 3 4 3 เด็กชาย เกียรติภูมิ มุ่งจองกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
4 20179 3 4 4 เด็กชาย ไชยวัฒน์ นาคา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
5 20180 3 4 5 เด็กชาย ทนงศักดิ์ ชิดจันอัด ยังไม่ได้ลงทะเบียน
6 20182 3 4 6 เด็กชาย ธนวัฒน์ พึมสูงเนิน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
7 20183 3 4 7 เด็กชาย ธนวัฒน์ วัฒนา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 20184 3 4 8 เด็กชาย ธำรงศ์ชัย วงศ์สินธุ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
9 20185 3 4 9 เด็กชาย ธีรเทพ แน่พิมาย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
10 20186 3 4 10 เด็กชาย ธีรพงษ์ รอดกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
11 20187 3 4 11 เด็กชาย นพรุจ เสียดกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
12 20188 3 4 12 เด็กชาย นิธิกร เอียงกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
13 20191 3 4 14 เด็กชาย ปิยะศักดิ์ อัศวิเศษ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
14 20192 3 4 15 เด็กชาย พงศกร ปั่นกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
15 20193 3 4 16 เด็กชาย วีระชัย ผูกจันอัด ยังไม่ได้ลงทะเบียน
16 20194 3 4 17 เด็กชาย สมส่วน ปลั่งกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
17 20195 3 4 18 เด็กชาย สุทธิราช เกลี้ยงมลทิน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
18 20196 3 4 19 เด็กชาย สุรเชษฐ์ นาสิงห์ขัน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
19 20197 3 4 20 เด็กชาย เสฏฐวุฒิ บวกไธสง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
20 20198 3 4 21 เด็กชาย อนันดา นิยมพงษ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
21 20699 3 4 22 เด็กชาย ขวัญชัย แก้วกอง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
22 21413 3 4 23 นาย กิตติกร ขอพรกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
23 20199 3 4 24 เด็กหญิง คตญา อ๋องพู่ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
24 20201 3 4 25 เด็กหญิง จิราวรรณ ใจยุติธรรม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
25 20202 3 4 26 เด็กหญิง ชัญญานุช แสนสุข ยังไม่ได้ลงทะเบียน
26 20203 3 4 27 เด็กหญิง ฐิติมา เปลี่ยนกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
27 20204 3 4 28 เด็กหญิง ดารุณี ดุมกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
28 20205 3 4 29 เด็กหญิง นัฐณิชา ปิตุทิพย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
29 20208 3 4 30 เด็กหญิง ปณิดา ทองเกิด ยังไม่ได้ลงทะเบียน
30 20209 3 4 31 เด็กหญิง ปรางดาว ประจงกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
31 20210 3 4 32 เด็กหญิง พัชราภา กำเนิดกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
32 20211 3 4 33 เด็กหญิง พีรดา ขมโคกกรวด ยังไม่ได้ลงทะเบียน
33 20212 3 4 34 เด็กหญิง ฟ้าใส ศาลาทอง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
34 20213 3 4 35 เด็กหญิง ภาวินี ขอแช่มกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
35 20214 3 4 36 เด็กหญิง ยุวรีรัตน์ กุสันเทียะ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
36 20215 3 4 37 เด็กหญิง รชกร ศรีธรรมพงษ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
37 20216 3 4 38 เด็กหญิง รุ่งนภา ตัดพุดซา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
38 20218 3 4 39 เด็กหญิง สุพิชญา โดนสูงเนิน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
39 20219 3 4 40 เด็กหญิง แสนรวยพิชญ์ ศรีพรหม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
40 20220 3 4 41 เด็กหญิง อัญมณี พานสุวรรณ ยังไม่ได้ลงทะเบียน

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)