24-Apr-2019

ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 19458 3 4 1 เด็กชาย กิตติ อิ่มกลาง งานประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง
2 19459 3 4 2 เด็กชาย กิติพงษ์ ชัยกลาง งานประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง
3 19460 3 4 3 เด็กชาย เขมชาติ เรืองจอหอ ภาษาจีนเพิ่มเติม
4 19461 3 4 4 เด็กชาย ชยธร หวังครอบกลาง งานปลูกพืชสมุนไพร
5 19462 3 4 5 เด็กชาย ไชยนันท์ จั่นขุนทด งานประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง
6 19463 3 4 6 เด็กชาย ณัฐวัตร เจียรประดิษฐ์ เกมสร้างสรรค์ 1
7 19464 3 4 7 เด็กชาย ธนวัฒน์ ดวนสันเทียะ เกมสร้างสรรค์ 1
8 19465 3 4 8 เด็กชาย บุญฤทธิ์ มันกลาง งานประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง
9 19467 3 4 9 เด็กชาย ปิยะภัทร จามน้อยพรม เทคนิคการใช้ห้องสมุด
10 19469 3 4 11 เด็กชาย พีรวัส สิมาทอง งานปลูกพืชสมุนไพร
11 19470 3 4 12 เด็กชาย ภูวเดช มุ่งพันธ์กลาง งานประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง
12 19471 3 4 13 เด็กชาย ภูษิต กำหนดศรี งานประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง
13 19472 3 4 14 เด็กชาย ยุทธพงศ์ คูณศิริรัตน์ เกมสร้างสรรค์ 1
14 19473 3 4 15 เด็กชาย วัชรเกียรติ จงพึ่งกลาง นาฏศิลป์ 3
15 19476 3 4 16 เด็กชาย สุขเกษม แปกลาง งานปลูกพืชสมุนไพร
16 19477 3 4 17 เด็กชาย สุรวุฒิ ปุ่มโคกกรวด งานประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง
17 19478 3 4 18 เด็กชาย อนุสรณ์ ก้อนสูงเนิน งานประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง
18 19479 3 4 19 เด็กชาย อัศวรา มณีกลาง งานประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง
19 19481 3 4 20 เด็กหญิง กุลธิชา ไชยานนท์ ภาษาจีนเพิ่มเติม
20 19482 3 4 21 เด็กหญิง เกตน์นิภา ด่านวิไลกิจ นาฏศิลป์ 3
21 19483 3 4 22 เด็กหญิง จรรยารักษ์ เหมือนตา เกมสร้างสรรค์ 1
22 19484 3 4 23 เด็กหญิง จันทร์ทิวาภร ทับโคกสูง ภาษาจีนเพิ่มเติม
23 19485 3 4 24 เด็กหญิง จิตพร หอมหนองจะบก นาฏศิลป์ 3
24 19486 3 4 25 เด็กหญิง ชฎารัตน์ ศิริกลิ่น งานเศรษฐศาสตร์ผู้บริโภค
25 19487 3 4 26 เด็กหญิง ชลิตา กลางจอหอ เกมสร้างสรรค์ 1
26 19489 3 4 27 เด็กหญิง ธีมาพร ยศกลาง นาฏศิลป์ 3
27 19490 3 4 28 เด็กหญิง เนตรนภา เกิดกลาง เกมสร้างสรรค์ 1
28 19491 3 4 29 เด็กหญิง ปนัดดา ไม้กลาง เกมสร้างสรรค์ 1
29 19492 3 4 30 เด็กหญิง ปิยพร ชะโลกลาง ภาษาจีนเพิ่มเติม
30 19494 3 4 31 เด็กหญิง ยุภาพร โชติกลาง นาฏศิลป์ 3
31 19495 3 4 32 เด็กหญิง รพีพัฒน์ สาริวงค์ งานเศรษฐศาสตร์ผู้บริโภค
32 19496 3 4 33 เด็กหญิง รุ่งทิวา งอกโพธิ์ งานเศรษฐศาสตร์ผู้บริโภค
33 19497 3 4 34 เด็กหญิง ลลิตา กัณหา ภาษาจีนเพิ่มเติม
34 19498 3 4 35 เด็กหญิง สร้อยสุดา กองหินกลาง ภาษาจีนเพิ่มเติม
35 19499 3 4 36 เด็กหญิง สลิลทิพย์ ทับทิม ภาษาจีนเพิ่มเติม
36 19500 3 4 37 เด็กหญิง สุนันทา งีสันเทียะ เกมสร้างสรรค์ 1
37 19501 3 4 38 เด็กหญิง อาจาริยา ด้วงกลาง งานเศรษฐศาสตร์ผู้บริโภค
38 19502 3 4 39 เด็กหญิง อาธิตยา เพ้อกระโทก เกมสร้างสรรค์ 1
39 20677 3 4 41 เด็กหญิง วิภาวินี เม้ากลาง เกมสร้างสรรค์ 1

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)