23-Apr-2019

ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 19773 3 11 1 เด็กชาย ชนะชัย โครตภัทร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 19774 3 11 2 เด็กชาย ณัฐการุณ มณีสุวรรณ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
3 19775 3 11 3 เด็กชาย ณัฐวุฒิ โคตรตระวงค์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
4 19777 3 11 4 เด็กชาย ธนพนธ์ มุ่งก่อกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
5 19778 3 11 5 เด็กชาย ธีรเกียรติ หรั่งกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
6 19779 3 11 6 เด็กชาย ธีรภัทร บึงกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
7 19780 3 11 7 เด็กชาย นัฐวุฒิ เลี้ยงสำโรง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 19781 3 11 8 เด็กชาย ปฐมพงษ์ นันทลักษณ์โมฬี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
9 19782 3 11 9 นาย ปรีชา ศรีสุขกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
10 19783 3 11 10 เด็กชาย พงษ์อนันต์ มีดี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
11 19784 3 11 11 เด็กชาย พชรพล หาหอม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
12 19785 3 11 12 เด็กชาย พิทวัส โนนเปือย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
13 19786 3 11 13 เด็กชาย ภูตะวัน สาแก้ว ยังไม่ได้ลงทะเบียน
14 19788 3 11 14 เด็กชาย วรานนท์ เกลากลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
15 19789 3 11 15 เด็กชาย ศิขรินทร์ เชื้อเงิน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
16 19790 3 11 16 เด็กชาย ศิวัฒน์ ช่วงพิมาย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
17 19792 3 11 17 เด็กชาย ศุภโชค แก้วละเอียด ยังไม่ได้ลงทะเบียน
18 19793 3 11 18 เด็กชาย สรยุทธ นิ่มกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
19 19794 3 11 19 เด็กชาย สรวิชญ์ นกกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
20 19795 3 11 20 เด็กชาย เสฎฐวุติ จันทร์ชู ยังไม่ได้ลงทะเบียน
21 20681 3 11 21 นาย สุขสันต์ ปานอูป ยังไม่ได้ลงทะเบียน
22 19796 3 11 22 เด็กหญิง ขวัญจิรา เรืองจันทึก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
23 19798 3 11 23 เด็กหญิง จุฑามาศ รังสร้อย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
24 19799 3 11 24 เด็กหญิง ชลกันต์ ตามกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
25 19800 3 11 25 เด็กหญิง ฐิติมน กิ่งจันกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
26 19801 3 11 26 เด็กหญิง ฐิติมา ถิ่นทองหลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
27 19802 3 11 27 เด็กหญิง ณัฏฐา ดอกพุทซา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
28 19803 3 11 28 เด็กหญิง ทัศนีย์ ชิดจันอัด ยังไม่ได้ลงทะเบียน
29 19804 3 11 29 เด็กหญิง ปรียาภรณ์ สระภู ยังไม่ได้ลงทะเบียน
30 19805 3 11 30 เด็กหญิง ภัทราพร นากลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
31 19806 3 11 31 เด็กหญิง มินรดา ชาวสวน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
32 19807 3 11 32 เด็กหญิง รุจิรดา เพียขันทา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
33 19808 3 11 33 เด็กหญิง วราพร ซุยจอหอ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
34 19809 3 11 34 เด็กหญิง วรารัตน์ โชคนิยม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
35 19810 3 11 35 เด็กหญิง วริศรา เปรี่ยมพิมาย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
36 19811 3 11 36 เด็กหญิง วารีรัตน์ หวังกกกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
37 19812 3 11 37 เด็กหญิง ศรีสุดา ดีพิมาย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
38 19813 3 11 38 เด็กหญิง สศิตา นันสันเทียะ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
39 19814 3 11 39 เด็กหญิง สุภัค วิเศษพลกรัง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
40 19815 3 11 40 เด็กหญิง อรพินท์ ตันกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
41 19816 3 11 41 เด็กหญิง อริษา นิลสันเทียะ ยังไม่ได้ลงทะเบียน

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)