23-Apr-2019

ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 19773 3 11 1 เด็กชาย ชนะชัย โครตภัทร งานปลูกพืชสมุนไพร
2 19774 3 11 2 เด็กชาย ณัฐการุณ มณีสุวรรณ คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 9
3 19775 3 11 3 เด็กชาย ณัฐวุฒิ โคตรตระวงค์ คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 9
4 19777 3 11 4 เด็กชาย ธนพนธ์ มุ่งก่อกลาง งานถนอมอาหาร
5 19778 3 11 5 เด็กชาย ธีรเกียรติ หรั่งกลาง เกมสร้างสรรค์
6 19779 3 11 6 เด็กชาย ธีรภัทร บึงกลาง งานถนอมอาหาร
7 19780 3 11 7 เด็กชาย นัฐวุฒิ เลี้ยงสำโรง ศิลปะประดิษฐ์ 3
8 19781 3 11 8 เด็กชาย ปฐมพงษ์ นันทลักษณ์โมฬี งานถนอมอาหาร
9 19782 3 11 9 นาย ปรีชา ศรีสุขกลาง งานถนอมอาหาร
10 19783 3 11 10 เด็กชาย พงษ์อนันต์ มีดี งานขนมอบ 2
11 19784 3 11 11 เด็กชาย พชรพล หาหอม ศิลปะประดิษฐ์ 3
12 19785 3 11 12 เด็กชาย พิทวัส โนนเปือย เกมสร้างสรรค์
13 19786 3 11 13 เด็กชาย ภูตะวัน สาแก้ว เกมสร้างสรรค์
14 19788 3 11 14 เด็กชาย วรานนท์ เกลากลาง งานขนมอบ 2
15 19789 3 11 15 เด็กชาย ศิขรินทร์ เชื้อเงิน งานถนอมอาหาร
16 19790 3 11 16 เด็กชาย ศิวัฒน์ ช่วงพิมาย เกมสร้างสรรค์
17 19792 3 11 17 เด็กชาย ศุภโชค แก้วละเอียด ศิลปะประดิษฐ์ 3
18 19793 3 11 18 เด็กชาย สรยุทธ นิ่มกลาง งานถนอมอาหาร
19 19794 3 11 19 เด็กชาย สรวิชญ์ นกกลาง ศิลปะประดิษฐ์ 3
20 19795 3 11 20 เด็กชาย เสฎฐวุติ จันทร์ชู งานถนอมอาหาร
21 20681 3 11 21 นาย สุขสันต์ ปานอูป ศิลปะประดิษฐ์ 3
22 19796 3 11 22 เด็กหญิง ขวัญจิรา เรืองจันทึก งานขนมอบ 2
23 19798 3 11 23 เด็กหญิง จุฑามาศ รังสร้อย โครงงานวิทยาศาสตร์
24 19799 3 11 24 เด็กหญิง ชลกันต์ ตามกลาง โครงงานวิทยาศาสตร์
25 19800 3 11 25 เด็กหญิง ฐิติมน กิ่งจันกลาง คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 9
26 19801 3 11 26 เด็กหญิง ฐิติมา ถิ่นทองหลาง คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 9
27 19802 3 11 27 เด็กหญิง ณัฏฐา ดอกพุทซา โครงงานวิทยาศาสตร์
28 19803 3 11 28 เด็กหญิง ทัศนีย์ ชิดจันอัด โครงงานวิทยาศาสตร์
29 19804 3 11 29 เด็กหญิง ปรียาภรณ์ สระภู ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
30 19805 3 11 30 เด็กหญิง ภัทราพร นากลาง คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 9
31 19806 3 11 31 เด็กหญิง มินรดา ชาวสวน ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
32 19807 3 11 32 เด็กหญิง รุจิรดา เพียขันทา งานขนมอบ 2
33 19808 3 11 33 เด็กหญิง วราพร ซุยจอหอ กรีฑา
34 19809 3 11 34 เด็กหญิง วรารัตน์ โชคนิยม โครงงานวิทยาศาสตร์
35 19810 3 11 35 เด็กหญิง วริศรา เปรี่ยมพิมาย คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 9
36 19811 3 11 36 เด็กหญิง วารีรัตน์ หวังกกกลาง คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 9
37 19812 3 11 37 เด็กหญิง ศรีสุดา ดีพิมาย โครงงานวิทยาศาสตร์
38 19813 3 11 38 เด็กหญิง สศิตา นันสันเทียะ โครงงานวิทยาศาสตร์
39 19814 3 11 39 เด็กหญิง สุภัค วิเศษพลกรัง งานขนมอบ 2
40 19815 3 11 40 เด็กหญิง อรพินท์ ตันกลาง โครงงานวิทยาศาสตร์
41 19816 3 11 41 เด็กหญิง อริษา นิลสันเทียะ โครงงานวิทยาศาสตร์

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)