24-Apr-2019

ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 19344 3 1 1 เด็กชาย เจษฎา ขออ่อนกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 19345 3 1 2 เด็กชาย ณัฐพงศ์ รักไทย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
3 19346 3 1 3 เด็กชาย ปิยะวัฒน์ พ่วงศิริ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
4 19348 3 1 4 เด็กชาย ภัทรชัย พ้องงูเหลือม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
5 19349 3 1 5 เด็กชาย วรินธร จิตกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
6 19350 3 1 6 เด็กชาย วัชรากร เลากลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
7 19351 3 1 7 เด็กชาย อัฏฐะวี ผานกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 19352 3 1 8 เด็กหญิง กราเด้น เกร แอล เนรี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
9 19354 3 1 9 เด็กหญิง จันทกานต์ หวังเติมกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
10 19355 3 1 10 เด็กหญิง จีระพรรณ์ เมืองกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
11 19356 3 1 11 เด็กหญิง ชนากานต์ เสมอกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
12 19357 3 1 12 เด็กหญิง ชลธาร พนมเขตร์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
13 19358 3 1 13 เด็กหญิง ณัชฌาวดี ช่างแก้ว ยังไม่ได้ลงทะเบียน
14 19359 3 1 14 เด็กหญิง แทนขวัญ นาคา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
15 19361 3 1 15 เด็กหญิง เนตรสุภา ตระการไทย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
16 19362 3 1 16 เด็กหญิง บัวชมพู อิ่มวิเศษ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
17 19363 3 1 17 เด็กหญิง ปรายฟ้า อ่อนคำหล้า ยังไม่ได้ลงทะเบียน
18 19364 3 1 18 เด็กหญิง ปริยาณิษา เกียรติธำรงวสุ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
19 19365 3 1 19 เด็กหญิง ปลายฟ้า เจริญชัย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
20 19366 3 1 20 เด็กหญิง เปมิกา มงคลพันธ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
21 19367 3 1 21 เด็กหญิง แพรวา ยาดี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
22 19368 3 1 22 เด็กหญิง รัตนาภรณ์ แนบกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
23 19369 3 1 23 เด็กหญิง ลลิลทิพย์ สุนทรผอบทอง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
24 19370 3 1 24 เด็กหญิง ลักษณพร พุฒนอก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
25 19372 3 1 25 เด็กหญิง ศิริวรรณ ปลอดภัย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
26 19373 3 1 26 เด็กหญิง ศุภนุช คีบสูงเนิน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
27 19374 3 1 27 เด็กหญิง สิริมา คงสม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
28 19375 3 1 28 เด็กหญิง สุพิชฌาย์ กลีบกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
29 19376 3 1 29 เด็กหญิง สุภาวิตา ตระการไทย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
30 19377 3 1 30 เด็กหญิง โสภิตา แคล้วภัย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
31 19378 3 1 31 เด็กหญิง อณัณตชา หาญเงิน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
32 19379 3 1 32 เด็กหญิง อัฎฐะฐิตา ผานกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
33 20675 3 1 33 เด็กหญิง กัญญาพัชร์ ทรวงโพธิ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
34 20703 3 1 41 เด็กหญิง ปริญาพัชร์ ประดิษฐ์ทองคำ ยังไม่ได้ลงทะเบียน

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)