25-Apr-2019

ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 20356 2 8 1 เด็กชาย กนกพล ไพดีพะเนาว์ งานประดิษฐ์วัสดุเป็นของเล่น
2 20357 2 8 2 เด็กชาย กฤษฎา ดอนกลาง ดนตรีสากล 1
3 20358 2 8 3 เด็กชาย กฤษดา โคนจอหอ ดนตรีสากล 1
4 20359 2 8 4 เด็กชาย กิตติพงศ์ จงรั้งกลาง งานประดิษฐ์วัสดุเป็นของเล่น
5 20360 2 8 5 เด็กชาย คฑาวุฒิ ศรีเรือง งานประดิษฐ์วัสดุเป็นของเล่น
6 20361 2 8 6 เด็กชาย จิรวัฒน์ แจ่มผล หุ่นยนต์ทำมือ
7 20362 2 8 7 เด็กชาย เจนภพ เกิดหมื่นไวย ดนตรีสากล 1
8 20363 2 8 8 เด็กชาย ชนะชัย พินจอหอ ดนตรีสากล 1
9 20364 2 8 9 เด็กชาย ณภัทร เหรียญเจริญ งานขนมอบ 1
10 20365 2 8 10 เด็กชาย ณัฐวัตร ตั้งพิมาย งานประดิษฐ์วัสดุเป็นของเล่น
11 20366 2 8 11 เด็กชาย ธนดล เพ็ญโคกกรวด งานปลูกกล้วยไม้
12 20367 2 8 12 เด็กชาย ธีรพงศ์ เสนาะกลาง งานขนมอบ 1
13 20368 2 8 13 เด็กชาย นิธิพัฒน์ มุ่งตุ้มกลาง งานประดิษฐ์วัสดุเป็นของเล่น
14 20369 2 8 14 เด็กชาย ปิยะบุตร ชำนาญอักษร คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 5
15 20370 2 8 15 เด็กชาย พุฒิพงศ์ ประสาร งานประดิษฐ์วัสดุเป็นของเล่น
16 20371 2 8 16 เด็กชาย ภาคิน อู่ทอง งานประดิษฐ์วัสดุเป็นของเล่น
17 20372 2 8 17 เด็กชาย วสุพล บาตรโพธิ์ งานปลูกผลไม้
18 20373 2 8 18 เด็กชาย วิศวกร พงษ์แผนศรี งานประดิษฐ์วัสดุเป็นของเล่น
19 20374 2 8 19 เด็กชาย สุรัตน์ แปกลาง งานปลูกผลไม้
20 20375 2 8 20 เด็กชาย แสงชัย น้อยกลาง งานประดิษฐ์วัสดุเป็นของเล่น
21 20376 2 8 21 เด็กชาย อนันตา นาดีด่านกลาง งานประดิษฐ์วัสดุเป็นของเล่น
22 20377 2 8 22 เด็กชาย อภิรักษ์ เต้ากลาง งานประดิษฐ์วัสดุเป็นของเล่น
23 20378 2 8 23 เด็กชาย อรรถพล กัณทวงษ์ งานปลูกกล้วยไม้
24 20379 2 8 24 เด็กหญิง จิรนันท์ กลอนกลาง ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน
25 20380 2 8 25 เด็กหญิง จุฑารัตน์ ชูทอง ดนตรีสากล 1
26 20381 2 8 26 เด็กหญิง ชุติมา นันทสมบูรณ์ ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน
27 20382 2 8 27 เด็กหญิง ทิพย์มณฑา ฉิพิมาย งานปลูกผลไม้
28 20383 2 8 28 เด็กหญิง ธนพร สมนึก คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 5
29 20384 2 8 29 เด็กหญิง ปาริชาติ วัดกลาง งานปลูกผลไม้
30 20385 2 8 30 เด็กหญิง ปิยธิดา แว่นจังหรีด ดนตรีสากล 1
31 20386 2 8 31 เด็กหญิง พรณภา หมั่นกลาง งานปลูกผลไม้
32 20387 2 8 32 เด็กหญิง ภรณ์เทวี แก้วอุ่นเรือน ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน
33 20388 2 8 33 เด็กหญิง มนัสชนก วงศ์ศรีชา คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 5
34 20389 2 8 34 เด็กหญิง วรลักษณ์ จุมพิฏกะพันธุ์ งานปลูกผลไม้
35 20390 2 8 35 เด็กหญิง วรัญญา ปานกลาง งานปลูกผลไม้
36 20391 2 8 36 เด็กหญิง วรัทยา สวัสดิ์พูน งานปลูกผลไม้
37 20392 2 8 37 เด็กหญิง วันธิดา แจ้งคำ ดนตรีสากล 1
38 20393 2 8 38 เด็กหญิง สุดารัตน์ สวยกลาง ดนตรีสากล 1
39 20394 2 8 39 เด็กหญิง สุพรรณี สำเนากลาง ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน
40 20395 2 8 40 เด็กหญิง สุพิชฌา สานคล่อง ดนตรีสากล 1
41 20396 2 8 41 เด็กหญิง สุภาวดี เผยกลาง ดนตรีสากล 1
42 20397 2 8 42 เด็กหญิง อักษิกา โสภณชัยเจริญ งานปลูกผลไม้
43 20398 2 8 43 เด็กหญิง อัจฉรา นาทันลิ ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน
44 20399 2 8 44 เด็กหญิง อาทิติยา เทพวงษา งานปลูกผลไม้
45 20400 2 8 45 เด็กหญิง อินทิรา เสาใสศรี ดนตรีสากล 1

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)