23-Apr-2019

ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 20311 2 7 1 เด็กชาย กฤษณะ แอบบัว ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 20312 2 7 2 เด็กชาย กิตตินันท์ อุกอาจ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
3 20313 2 7 3 เด็กชาย กิตติภูมิ กองทองหลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
4 20314 2 7 4 เด็กชาย กิตติศักดิ์ ทรัพย์โคกสูง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
5 20315 2 7 5 เด็กชาย ณัฐกมล พลศักดิ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
6 20316 2 7 6 เด็กชาย ณัฐพงษ์ คงธัญญงาม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
7 20317 2 7 7 เด็กชาย ณัฐภัทร จิตพิมาย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 20318 2 7 8 เด็กชาย เดชานุวัต จันทร์วิเศษ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
9 20319 2 7 9 เด็กชาย ธนกร มูลทองหลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
10 20320 2 7 10 เด็กชาย ธนดล ญาติโพธิ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
11 20321 2 7 11 เด็กชาย ธนากร โขนกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
12 20322 2 7 12 เด็กชาย ธรรมรักษ์ ศรีอัดชา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
13 20323 2 7 13 เด็กชาย ธาม สรรพวุธ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
14 20324 2 7 14 เด็กชาย ปิยะวัฒน์ โสดาวิชิต ยังไม่ได้ลงทะเบียน
15 20325 2 7 15 เด็กชาย ภานุวัฒน์ อ้มทองหลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
16 20326 2 7 16 เด็กชาย ภูวิพัฒน์ หมั่นอุตส่าห์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
17 20327 2 7 17 เด็กชาย เมธา ทองคำ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
18 20328 2 7 18 เด็กชาย ราชันย์ อะถมพรมราช ยังไม่ได้ลงทะเบียน
19 20329 2 7 19 เด็กชาย วิศวะ บัวกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
20 20330 2 7 20 เด็กชาย ศักรินทร์ นกกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
21 20331 2 7 21 เด็กชาย สุขวิทย์ กองทองหลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
22 20332 2 7 22 เด็กชาย อดิเทพ เดิ่นกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
23 20333 2 7 23 เด็กชาย อานนท์ ศรีจันทร์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
24 20693 2 7 24 เด็กชาย ธนกร สิงห์นอก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
25 20334 2 7 25 เด็กหญิง กฤติยาภรณ์ อนุกูล ยังไม่ได้ลงทะเบียน
26 20335 2 7 26 เด็กหญิง จิรวรรณ สอนสุข ยังไม่ได้ลงทะเบียน
27 20336 2 7 27 เด็กหญิง จิรัฐติกานต์ หมายตามกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
28 20337 2 7 28 เด็กหญิง เจนจิรา จันลิ้มมะดัน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
29 20338 2 7 29 เด็กหญิง ชญาภา โพธิ์กลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
30 20339 2 7 30 เด็กหญิง ญาณิศา ซื่อสัตย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
31 20340 2 7 31 เด็กหญิง ฐิติมา ชอบเขตต์กลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
32 20341 2 7 32 เด็กหญิง ธาริษา บุตรสุวรรณ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
33 20342 2 7 33 เด็กหญิง นมัสสิกา สัญญาถนอมรัช ยังไม่ได้ลงทะเบียน
34 20343 2 7 34 เด็กหญิง พัชรา ค้ากลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
35 20344 2 7 35 เด็กหญิง แพรวา วรรณประเสริฐ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
36 20345 2 7 36 เด็กหญิง รัตนากร คงกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
37 20346 2 7 37 เด็กหญิง ลีลาวดี โรคารักษ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
38 20347 2 7 38 เด็กหญิง วนัสนันท์ เอกคนาสิงห์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
39 20348 2 7 39 เด็กหญิง วิมลทิพย์ เทากระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
40 20349 2 7 40 เด็กหญิง วิลาวัณย์ สานา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
41 20350 2 7 41 เด็กหญิง ศุภสุตา กิ่งไม้กลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
42 20352 2 7 42 เด็กหญิง อฐิติยา ปมกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
43 20353 2 7 43 เด็กหญิง อริษา อาศัยป่า ยังไม่ได้ลงทะเบียน
44 20354 2 7 44 เด็กหญิง อัจจิมาภรณ์ มีดินดำ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
45 20355 2 7 45 เด็กหญิง อารีรัตน์ สันกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)