25-Apr-2019

ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 20266 2 6 1 เด็กชาย กิตติภูมิ จิตรกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 20268 2 6 2 เด็กชาย จักรพงศ์ ศรีจำปา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
3 20269 2 6 3 เด็กชาย จักรินทร์ พิมเสน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
4 20270 2 6 4 เด็กชาย ชญานิน สิงห์กลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
5 20271 2 6 5 เด็กชาย ณัฐกานต์ นาคชลธี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
6 20272 2 6 6 เด็กชาย ธนรัตน์ เจริญสุข ยังไม่ได้ลงทะเบียน
7 20273 2 6 7 เด็กชาย ธีรโชติ สุขสงกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 20274 2 6 8 เด็กชาย บุคอรี เกื้อชาติ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
9 20275 2 6 9 เด็กชาย ปารมี นาคา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
10 20276 2 6 10 เด็กชาย พฌัยนันท์ จันทกูต ยังไม่ได้ลงทะเบียน
11 20277 2 6 11 เด็กชาย พิทักษ์ ศรีอัดชา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
12 20278 2 6 12 เด็กชาย พุฒิพงษ์ พันภู ยังไม่ได้ลงทะเบียน
13 20279 2 6 13 เด็กชาย ภูมิพัฒน์ จะมอน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
14 20280 2 6 14 เด็กชาย เมธี อาบุญงาม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
15 20281 2 6 15 เด็กชาย รัตนชัย ลับกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
16 20282 2 6 16 เด็กชาย วสันต์ จงนอก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
17 20283 2 6 17 เด็กชาย สโรชา กอเผือกกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
18 20284 2 6 18 เด็กชาย สันติสุข น่วมกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
19 20285 2 6 19 เด็กชาย สุกฤษ บัวพันธ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
20 20286 2 6 20 เด็กชาย สุทธิรักษ์ จำกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
21 20287 2 6 21 เด็กชาย อัครวินท์ แพทย์กลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
22 20288 2 6 22 เด็กหญิง กรกมล มาตรนอก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
23 20289 2 6 23 เด็กหญิง กัญญารัตน์ ประเสริฐ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
24 20290 2 6 24 เด็กหญิง กานต์สิริ ม่วงกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
25 20291 2 6 25 เด็กหญิง จารุวรรณ ลานวิชัย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
26 20292 2 6 26 เด็กหญิง จิรนันท์ ยันกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
27 20293 2 6 27 เด็กหญิง ชนาลิน นุกาดรัมย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
28 20294 2 6 28 เด็กหญิง ดารินทร์ บึงนอก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
29 20295 2 6 29 เด็กหญิง ทิพย์จุฑา ญาติโพธิ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
30 20296 2 6 30 เด็กหญิง นิธิตา เติมกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
31 20297 2 6 31 เด็กหญิง ประกายมาศ รุ่มเริง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
32 20298 2 6 32 เด็กหญิง พัชรี คลื้นพลกรัง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
33 20299 2 6 33 เด็กหญิง พัทธมน บุญคล้อย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
34 20301 2 6 35 เด็กหญิง ภัทราภรณ์ เข็มมี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
35 20302 2 6 36 เด็กหญิง ลลดา สุขเจริญ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
36 20303 2 6 37 เด็กหญิง วราภรณ์ อ่อนใจดี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
37 20304 2 6 38 เด็กหญิง วิภาวี เปรี่ยมสูงเนิน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
38 20305 2 6 39 เด็กหญิง ศิริพร น่วมกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
39 20307 2 6 40 เด็กหญิง สุภาวดี เสมาทอง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
40 20308 2 6 41 เด็กหญิง โสภิดา จงเพ็งกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
41 20309 2 6 42 เด็กหญิง อนุศรา แก้วจอหอ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
42 20310 2 6 43 เด็กหญิง อุไรวรรณ ศรีจันทร์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
43 10021 2 6 44 เด็กชาย สหรัถ ติรัตนะ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
44 10022 2 6 45 เด็กหญิง กุลธิดา บุญญะโสภัต ยังไม่ได้ลงทะเบียน

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)