21-Jan-2021

ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 21607 2 6 1 เด็กชาย กรวิชญ์ ยศกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 21608 2 6 2 เด็กชาย กิตติพิชญ์ อกอุ่น ยังไม่ได้ลงทะเบียน
3 21609 2 6 3 เด็กชาย กิตติศักดิ์ เรียงจอหอ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
4 21610 2 6 4 เด็กชาย กิตติศักดิ์ เต็มทอด ยังไม่ได้ลงทะเบียน
5 21611 2 6 5 เด็กชาย คณินท์ เกล็ดงูเหลือม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
6 21613 2 6 6 เด็กชาย ณภัทร บุญประเสิรฐ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
7 21614 2 6 7 เด็กชาย ณัฐพล ขอมอบกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 21615 2 6 8 เด็กชาย นพฤทธิ์ ทรัพย์งาม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
9 21616 2 6 9 เด็กชาย นภกร แย้มจอหอ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
10 21617 2 6 10 เด็กชาย นราวิชญ์ พิศนอก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
11 21618 2 6 11 เด็กชาย พชรดนัย เผื่อนกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
12 21619 2 6 12 เด็กชาย ยศสวิน กองชนิน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
13 21620 2 6 13 นาย สิริภูมิ กระออมกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
14 21621 2 6 14 เด็กชาย อนาวิน แก้วเมืองน้อย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
15 21622 2 6 15 เด็กชาย อนุพงษ์ ก่ำพระบาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
16 21623 2 6 16 เด็กชาย อภิรักษ์ อัคพัฒน์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
17 21624 2 6 17 เด็กชาย อัครพล ศรีเรือง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
18 21625 2 6 18 เด็กหญิง กวินนาฎ พระนารายณ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
19 21626 2 6 19 เด็กหญิง กัญญรัตน์ แก้วกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
20 21627 2 6 20 เด็กหญิง กัญญานัฐ รักด่านกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
21 21628 2 6 21 เด็กหญิง กัลย์สุดา ผ่องกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
22 21629 2 6 22 เด็กหญิง จิรัชญา ต้านกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
23 21630 2 6 23 เด็กหญิง ชนิกรานต์ วงศ์อินตา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
24 21631 2 6 24 เด็กหญิง ธัญญารัตน์ มุ่งตุ้มกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
25 21632 2 6 25 เด็กหญิง ธันวพร มีเกาะ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
26 21633 2 6 26 เด็กหญิง นัทชา บุญไทยกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
27 21634 2 6 27 เด็กหญิง นันทิกานต์ บุญกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
28 21635 2 6 28 เด็กหญิง ปณิตา ขึ้นกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
29 21636 2 6 29 เด็กหญิง ปภาวรินทร์ พลัดกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
30 21637 2 6 30 เด็กหญิง วธูสิริ นรดี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
31 21638 2 6 31 เด็กหญิง ศิริลักษณ์ กั้นกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
32 21639 2 6 32 เด็กหญิง สุทธิกานต์ รุ่งคำ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
33 21640 2 6 33 เด็กหญิง สุนิสา มุ่งรวยกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
34 21641 2 6 34 เด็กหญิง อภิชญา หมื่นศรีจันทร์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
35 21642 2 6 35 เด็กหญิง อภิชญา นิ่มคล้าย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
36 21643 2 6 36 เด็กหญิง อรสา อ่อนพุทธา ยังไม่ได้ลงทะเบียน

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)