23-Apr-2019

ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 20266 2 6 1 เด็กชาย กิตติภูมิ จิตรกลาง คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 5
2 20268 2 6 2 เด็กชาย จักรพงศ์ ศรีจำปา งานห้องสมุดกับการเรียนรู้สารสนเทศ
3 20269 2 6 3 เด็กชาย จักรินทร์ พิมเสน คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 5
4 20270 2 6 4 เด็กชาย ชญานิน สิงห์กลาง ศิลปะประดิษฐ์ 1
5 20271 2 6 5 เด็กชาย ณัฐกานต์ นาคชลธี ศิลปะประดิษฐ์ 1
6 20272 2 6 6 เด็กชาย ธนรัตน์ เจริญสุข โปรแกรมกราฟฟิก
7 20273 2 6 7 เด็กชาย ธีรโชติ สุขสงกลาง งานห้องสมุดกับการเรียนรู้สารสนเทศ
8 20274 2 6 8 เด็กชาย บุคอรี เกื้อชาติ โปรแกรมกราฟฟิก
9 20275 2 6 9 เด็กชาย ปารมี นาคา งานห้องสมุดกับการเรียนรู้สารสนเทศ
10 20276 2 6 10 เด็กชาย พฌัยนันท์ จันทกูต ดนตรีสากล 1
11 20277 2 6 11 เด็กชาย พิทักษ์ ศรีอัดชา ศิลปะประดิษฐ์ 1
12 20278 2 6 12 เด็กชาย พุฒิพงษ์ พันภู ศิลปะประดิษฐ์ 1
13 20279 2 6 13 เด็กชาย ภูมิพัฒน์ จะมอน งานขนมอบ 1
14 20280 2 6 14 เด็กชาย เมธี อาบุญงาม คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 5
15 20281 2 6 15 เด็กชาย รัตนชัย ลับกลาง งานเครื่องใช้สำนักงาน
16 20282 2 6 16 เด็กชาย วสันต์ จงนอก งานห้องสมุดกับการเรียนรู้สารสนเทศ
17 20283 2 6 17 เด็กชาย สโรชา กอเผือกกลาง งานเครื่องใช้สำนักงาน
18 20284 2 6 18 เด็กชาย สันติสุข น่วมกลาง โปรแกรมกราฟฟิก
19 20285 2 6 19 เด็กชาย สุกฤษ บัวพันธ์ งานเครื่องใช้สำนักงาน
20 20286 2 6 20 เด็กชาย สุทธิรักษ์ จำกลาง ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน
21 20287 2 6 21 เด็กชาย อัครวินท์ แพทย์กลาง งานขนมอบ 1
22 20288 2 6 22 เด็กหญิง กรกมล มาตรนอก งานขนมอบ 1
23 20289 2 6 23 เด็กหญิง กัญญารัตน์ ประเสริฐ งานเครื่องใช้สำนักงาน
24 20290 2 6 24 เด็กหญิง กานต์สิริ ม่วงกลาง งานขนมอบ 1
25 20291 2 6 25 เด็กหญิง จารุวรรณ ลานวิชัย งานขนมอบ 1
26 20292 2 6 26 เด็กหญิง จิรนันท์ ยันกลาง ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
27 20293 2 6 27 เด็กหญิง ชนาลิน นุกาดรัมย์ งานขนมอบ 1
28 20294 2 6 28 เด็กหญิง ดารินทร์ บึงนอก งานเครื่องใช้สำนักงาน
29 20295 2 6 29 เด็กหญิง ทิพย์จุฑา ญาติโพธิ์ งานเครื่องใช้สำนักงาน
30 20296 2 6 30 เด็กหญิง นิธิตา เติมกลาง งานขนมอบ 1
31 20297 2 6 31 เด็กหญิง ประกายมาศ รุ่มเริง งานขนมอบ 1
32 20298 2 6 32 เด็กหญิง พัชรี คลื้นพลกรัง งานขนมอบ 1
33 20299 2 6 33 เด็กหญิง พัทธมน บุญคล้อย งานเครื่องใช้สำนักงาน
34 20301 2 6 35 เด็กหญิง ภัทราภรณ์ เข็มมี งานเครื่องใช้สำนักงาน
35 20302 2 6 36 เด็กหญิง ลลดา สุขเจริญ งานขนมอบ 1
36 20303 2 6 37 เด็กหญิง วราภรณ์ อ่อนใจดี ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน
37 20304 2 6 38 เด็กหญิง วิภาวี เปรี่ยมสูงเนิน งานเครื่องใช้สำนักงาน
38 20305 2 6 39 เด็กหญิง ศิริพร น่วมกลาง งานขนมอบ 1
39 20307 2 6 40 เด็กหญิง สุภาวดี เสมาทอง งานขนมอบ 1
40 20308 2 6 41 เด็กหญิง โสภิดา จงเพ็งกลาง ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
41 20309 2 6 42 เด็กหญิง อนุศรา แก้วจอหอ งานขนมอบ 1
42 20310 2 6 43 เด็กหญิง อุไรวรรณ ศรีจันทร์ ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
43 10021 2 6 44 เด็กชาย สหรัถ ติรัตนะ ดนตรีสากล 1
44 10022 2 6 45 เด็กหญิง กุลธิดา บุญญะโสภัต ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)