24-Apr-2019

ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 20176 2 4 1 เด็กชาย กันตพงษ์ โสจันทรา โปรแกรมกราฟฟิก
2 20177 2 4 2 เด็กชาย กิตติชัย ช่างโคกสูง หุ่นยนต์ทำมือ
3 20178 2 4 3 เด็กชาย เกียรติภูมิ มุ่งจองกลาง คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 5
4 20179 2 4 4 เด็กชาย ไชยวัฒน์ นาคา โปรแกรมกราฟฟิก
5 20180 2 4 5 เด็กชาย ทนงศักดิ์ ชิดจันอัด หุ่นยนต์ทำมือ
6 20181 2 4 6 เด็กชาย ธนกฤต ตามสีรัมย์ หุ่นยนต์ทำมือ
7 20182 2 4 7 เด็กชาย ธนวัฒน์ พึมสูงเนิน งานห้องสมุดกับการเรียนรู้สารสนเทศ
8 20183 2 4 8 เด็กชาย ธนวัฒน์ วัฒนา ศิลปะประดิษฐ์ 1
9 20184 2 4 9 เด็กชาย ธำรงศ์ชัย วงศ์สินธุ์ งานห้องสมุดกับการเรียนรู้สารสนเทศ
10 20185 2 4 10 เด็กชาย ธีรเทพ แน่พิมาย งานประดิษฐ์ของใช้ 1
11 20186 2 4 11 เด็กชาย ธีรพงษ์ รอดกลาง โปรแกรมกราฟฟิก
12 20187 2 4 12 เด็กชาย นพรุจ เสียดกลาง หุ่นยนต์ทำมือ
13 20188 2 4 13 เด็กชาย นิธิกร เอียงกลาง โปรแกรมกราฟฟิก
14 20190 2 4 14 เด็กชาย ประเสริฐ ร่วมกลาง งานเครื่องใช้สำนักงาน
15 20191 2 4 15 เด็กชาย ปิยะศักดิ์ อัศวิเศษ งานห้องสมุดกับการเรียนรู้สารสนเทศ
16 20192 2 4 16 เด็กชาย พงศกร ปั่นกลาง โปรแกรมกราฟฟิก
17 20193 2 4 17 เด็กชาย วีระชัย ผูกจันอัด งานเครื่องใช้สำนักงาน
18 20194 2 4 18 เด็กชาย สมส่วน ปลั่งกลาง หุ่นยนต์ทำมือ
19 20195 2 4 19 เด็กชาย สุทธิราช เกลี้ยงมลทิน โปรแกรมกราฟฟิก
20 20196 2 4 20 เด็กชาย สุรเชษฐ์ นาสิงห์ขัน หุ่นยนต์ทำมือ
21 20197 2 4 21 เด็กชาย เสฏฐวุฒิ บวกไธสง งานห้องสมุดกับการเรียนรู้สารสนเทศ
22 20198 2 4 22 เด็กชาย อนันดา นิยมพงษ์ หุ่นยนต์ทำมือ
23 20699 2 4 23 เด็กชาย ขวัญชัย แก้วกอง หุ่นยนต์ทำมือ
24 20199 2 4 24 เด็กหญิง คตญา อ๋องพู่ งานประดิษฐ์ของใช้ 1
25 20201 2 4 25 เด็กหญิง จิราวรรณ ใจยุติธรรม ศิลปะประดิษฐ์ 1
26 20202 2 4 26 เด็กหญิง ชัญญานุช แสนสุข งานปลูกผลไม้
27 20203 2 4 27 เด็กหญิง ฐิติมา เปลี่ยนกลาง ศิลปะประดิษฐ์ 1
28 20204 2 4 28 เด็กหญิง ดารุณี ดุมกลาง ศิลปะประดิษฐ์ 1
29 20205 2 4 29 เด็กหญิง นัฐณิชา ปิตุทิพย์ งานปลูกผลไม้
30 20206 2 4 30 เด็กหญิง นีน่า พุทชนะ ศิลปะประดิษฐ์ 1
31 20208 2 4 31 เด็กหญิง ปณิดา ทองเกิด ศิลปะประดิษฐ์ 1
32 20209 2 4 32 เด็กหญิง ปรางดาว ประจงกลาง ศิลปะประดิษฐ์ 1
33 20210 2 4 33 เด็กหญิง พัชราภา กำเนิดกลาง โปรแกรมกราฟฟิก
34 20211 2 4 34 เด็กหญิง พีรดา ขมโคกกรวด คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 5
35 20212 2 4 35 เด็กหญิง ฟ้าใส ศาลาทอง โปรแกรมกราฟฟิก
36 20213 2 4 36 เด็กหญิง ภาวินี ขอแช่มกลาง โปรแกรมกราฟฟิก
37 20214 2 4 37 เด็กหญิง ยุวรีรัตน์ กุสันเทียะ ศิลปะประดิษฐ์ 1
38 20215 2 4 38 เด็กหญิง รชกร ศรีธรรมพงษ์ งานประดิษฐ์ของใช้ 1
39 20216 2 4 39 เด็กหญิง รุ่งนภา ตัดพุดซา ศิลปะประดิษฐ์ 1
40 20218 2 4 41 เด็กหญิง สุพิชญา โดนสูงเนิน งานปลูกผลไม้
41 20219 2 4 42 เด็กหญิง แสนรวยพิชญ์ ศรีพรหม โปรแกรมกราฟฟิก
42 20220 2 4 43 เด็กหญิง อัญมณี พานสุวรรณ คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 5
43 10023 2 4 44 เด็กชาย กิตติกร ขอพรกลาง งานเครื่องใช้สำนักงาน

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)