25-Apr-2019

ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 20581 2 13 1 เด็กชาย กิตติภพ ฉัตรแก้ว งานปลูกผลไม้
2 20582 2 13 2 เด็กชาย เกียรติกุล กรีดกลาง กฏหมายเกี่ยวข้องกับชีวิต
3 20583 2 13 3 เด็กชาย จิณณวัตร เสือแสนโต โปรแกรมกราฟฟิก
4 20584 2 13 4 เด็กชาย จิรสิน จึงกลาง โปรแกรมกราฟฟิก
5 20586 2 13 5 เด็กชาย ชณนพ ทำพล งานปลูกผลไม้
6 20587 2 13 6 เด็กชาย ฐนกร สังข์ชม กฏหมายเกี่ยวข้องกับชีวิต
7 20588 2 13 7 เด็กชาย ณัฏฐพล กอพลูกลาง กฏหมายเกี่ยวข้องกับชีวิต
8 20589 2 13 8 เด็กชาย เดโช ชื่นด่านกลาง โปรแกรมกราฟฟิก
9 20590 2 13 9 เด็กชาย ธนกร ดุมกลาง โปรแกรมกราฟฟิก
10 20592 2 13 10 เด็กชาย นพฤทธิ์ บุญเสรี งานปลูกผลไม้
11 20593 2 13 11 เด็กชาย ปฏิภาณ ยศกลาง กฏหมายเกี่ยวข้องกับชีวิต
12 20594 2 13 12 เด็กชาย พลวัฒน์ ทองพุ่ม โปรแกรมกราฟฟิก
13 20595 2 13 13 เด็กชาย พันธวัช ช่วงกลาง กฏหมายเกี่ยวข้องกับชีวิต
14 20596 2 13 14 เด็กชาย พีรพัฒน์ แสนสุข โปรแกรมกราฟฟิก
15 20597 2 13 15 เด็กชาย ภานุวัฒน์ ภู่ระย้า โปรแกรมกราฟฟิก
16 20598 2 13 16 เด็กชาย ภาราดร รักมิตร โปรแกรมกราฟฟิก
17 20599 2 13 17 เด็กชาย รพีภัทร บุญจันทร์ กฏหมายเกี่ยวข้องกับชีวิต
18 20600 2 13 18 เด็กชาย สมนึก เกมกลาง งานปลูกผลไม้
19 20601 2 13 19 เด็กชาย สุวภัทร ภาอั้ง งานปลูกผลไม้
20 20602 2 13 20 เด็กชาย อภิเชษฐ์ นกกลาง โปรแกรมกราฟฟิก
21 20603 2 13 21 เด็กหญิง กนกวรรณ ปรงกลาง โปรแกรมกราฟฟิก
22 20605 2 13 22 เด็กหญิง เกศมณี ขอกลาง งานห้องสมุดกับการเรียนรู้สารสนเทศ
23 20606 2 13 23 เด็กหญิง จริยาภรณ์ โพธิ์คำ งานห้องสมุดกับการเรียนรู้สารสนเทศ
24 20607 2 13 24 เด็กหญิง ฐิติมา โสดกลาง โปรแกรมกราฟฟิก
25 20608 2 13 25 เด็กหญิง ณัฐณิชา จูมดอก ดนตรีสากล 1
26 20609 2 13 26 เด็กหญิง ดวงมณี จันละออ งานห้องสมุดกับการเรียนรู้สารสนเทศ
27 20610 2 13 27 เด็กหญิง ธมลวรรณ มุ่งเขื่องกลาง โปรแกรมกราฟฟิก
28 20611 2 13 28 เด็กหญิง ธีริศรา พิมเสน ดนตรีสากล 1
29 20612 2 13 29 เด็กหญิง นริศรา นากลาง งานห้องสมุดกับการเรียนรู้สารสนเทศ
30 20613 2 13 30 เด็กหญิง นิตยา ชอบสวน โปรแกรมกราฟฟิก
31 20614 2 13 31 เด็กหญิง ปวีณา แก่นสี โปรแกรมกราฟฟิก
32 20615 2 13 32 เด็กหญิง ปัทมพร กล้าวิเศษ โปรแกรมกราฟฟิก
33 20616 2 13 33 เด็กหญิง พวงสร้อย สังกัดกลาง งานห้องสมุดกับการเรียนรู้สารสนเทศ
34 20617 2 13 34 เด็กหญิง ภัทราวดี ลักภูกลาง งานห้องสมุดกับการเรียนรู้สารสนเทศ
35 20618 2 13 35 เด็กหญิง ภาสินี ขอแช่มกลาง งานประดิษฐ์ของใช้ 1
36 20619 2 13 36 เด็กหญิง ลลิตา สตีเฟ่นออริช ดนตรีสากล 1
37 20620 2 13 37 เด็กหญิง สิริวิมล สะเดา โปรแกรมกราฟฟิก
38 20621 2 13 38 เด็กหญิง สุนิตา ลันทม งานประดิษฐ์ของใช้ 1
39 20622 2 13 39 เด็กหญิง สุภัคษร ดีสูงเนิน งานประดิษฐ์ของใช้ 1
40 20623 2 13 40 เด็กหญิง อาภาพร ภูอาจ งานห้องสมุดกับการเรียนรู้สารสนเทศ
41 20624 2 13 41 เด็กหญิง อารยา จันทร์สว่าง ดนตรีสากล 1
42 20625 2 13 42 เด็กหญิง อิสริญาภรณ์ สงวนบุญ งานประดิษฐ์ของใช้ 1
43 20695 2 13 43 เด็กหญิง ปรางค์วิไล วีระวงศ์รัตนศิริ งานห้องสมุดกับการเรียนรู้สารสนเทศ
44 20696 2 13 44 เด็กหญิง ปรียาวดี วีระวงศ์รัตนศิริ งานห้องสมุดกับการเรียนรู้สารสนเทศ
45 70001 2 13 45 เด็กชาย เฉลิมชัย หลอกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)