25-Apr-2019

ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 20536 2 12 1 เด็กชาย กริชชนะ หมั่นกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 20537 2 12 2 เด็กชาย คงฤทธิ์ ด่านกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
3 20538 2 12 3 เด็กชาย ชนสรณ์ สถิรรัตน์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
4 20539 2 12 4 เด็กชาย ชัยญพัทธ์ ดีใจ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
5 20540 2 12 5 เด็กชาย ชาญชัย หรั่งกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
6 20541 2 12 6 เด็กชาย ชูเกียรติ แคล้วภัย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
7 20542 2 12 7 เด็กชาย ไชยวัฒน์ เวียนวงศ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 20543 2 12 8 เด็กชาย ธณรัฐ มงคลวัตน์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
9 20545 2 12 9 เด็กชาย บัญญัติ มุ่งพันกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
10 20547 2 12 10 เด็กชาย ภคพล ไวกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
11 20548 2 12 11 เด็กชาย ภัทรพล ภาคกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
12 20551 2 12 13 เด็กชาย ภูวรินทร์ ขันทอง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
13 20554 2 12 15 เด็กชาย สุรศิลป์ ถนนกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
14 20555 2 12 16 เด็กชาย สุวิจักขณ์ ภาคีฑูต ยังไม่ได้ลงทะเบียน
15 20556 2 12 17 เด็กชาย อนันตกุล ขอมีกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
16 20557 2 12 18 เด็กชาย อโนทัย มีถาวร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
17 20558 2 12 19 เด็กชาย อานนท์ คลื้นพลกรัง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
18 20697 2 12 20 เด็กชาย ทิวฉัตรชัย วีระวงศ์รัตนศิริ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
19 20559 2 12 21 เด็กหญิง กวินทิพย์ พิศตะคุ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
20 20560 2 12 22 เด็กหญิง กัญญาวีร์ คงกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
21 20561 2 12 23 เด็กหญิง เกศินี แก้วพะเนียง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
22 20562 2 12 24 เด็กหญิง จิรัชญา นิลด่านกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
23 20563 2 12 25 เด็กหญิง ชนิกาญจน์ ชุ่มหมื่นไวย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
24 20564 2 12 26 เด็กหญิง ชลดา พยับกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
25 20565 2 12 27 เด็กหญิง ช่อผกา พูนสูงเนิน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
26 20566 2 12 28 เด็กหญิง ฐิดาภา เขียนโคกกรวด ยังไม่ได้ลงทะเบียน
27 20567 2 12 29 เด็กหญิง ธันญลักษณ์ สระกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
28 20568 2 12 30 เด็กหญิง พรพรรณ อันธเกตุ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
29 20569 2 12 31 เด็กหญิง แพรทองธาร รอยพยอม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
30 20570 2 12 32 เด็กหญิง ยุพารัตน์ จงท้องกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
31 20571 2 12 33 เด็กหญิง รมิตา เมยกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
32 20572 2 12 34 เด็กหญิง ลักษิกา เล็กเลิศ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
33 20574 2 12 35 เด็กหญิง วรัญญา ผันโพธิ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
34 20575 2 12 36 เด็กหญิง วิลาสินี กลิ่นหอมรื่น ยังไม่ได้ลงทะเบียน
35 20576 2 12 37 เด็กหญิง ศิริพร ไชยรัตน์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
36 20577 2 12 38 เด็กหญิง สุธิมา จี่พิมาย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
37 20578 2 12 39 เด็กหญิง สุธิมา อิ่มกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
38 20579 2 12 40 เด็กหญิง สุพรรณิกานต์ ขากลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
39 20580 2 12 41 เด็กหญิง อรวี แปกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
40 10025 2 12 42 เด็กหญิง มนัสนันท์ เพาะกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
41 20553 2 12 42 เด็กชาย สรศักดิ์ วงษา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
42 10026 2 12 43 เด็กหญิง หฤทัย สะแกทอง ยังไม่ได้ลงทะเบียน

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)