23-Apr-2019

ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 20536 2 12 1 เด็กชาย กริชชนะ หมั่นกลาง งานบัญชีเบื้องต้น 1
2 20537 2 12 2 เด็กชาย คงฤทธิ์ ด่านกระโทก หุ่นยนต์ทำมือ
3 20538 2 12 3 เด็กชาย ชนสรณ์ สถิรรัตน์ ดนตรีสากล 1
4 20539 2 12 4 เด็กชาย ชัยญพัทธ์ ดีใจ งานประดิษฐ์ของใช้ 1
5 20540 2 12 5 เด็กชาย ชาญชัย หรั่งกลาง งานประดิษฐ์ของใช้ 1
6 20541 2 12 6 เด็กชาย ชูเกียรติ แคล้วภัย งานประดิษฐ์วัสดุเป็นของเล่น
7 20542 2 12 7 เด็กชาย ไชยวัฒน์ เวียนวงศ์ ศิลปะประดิษฐ์ 1
8 20543 2 12 8 เด็กชาย ธณรัฐ มงคลวัตน์ งานลูกคิด
9 20545 2 12 9 เด็กชาย บัญญัติ มุ่งพันกลาง งานประดิษฐ์ของใช้ 1
10 20547 2 12 10 เด็กชาย ภคพล ไวกลาง งานประดิษฐ์ของใช้ 1
11 20548 2 12 11 เด็กชาย ภัทรพล ภาคกลาง งานห้องสมุดกับการเรียนรู้สารสนเทศ
12 20551 2 12 13 เด็กชาย ภูวรินทร์ ขันทอง งานประดิษฐ์ของใช้ 1
13 20554 2 12 15 เด็กชาย สุรศิลป์ ถนนกลาง งานประดิษฐ์ของใช้ 1
14 20555 2 12 16 เด็กชาย สุวิจักขณ์ ภาคีฑูต ศิลปะประดิษฐ์ 1
15 20556 2 12 17 เด็กชาย อนันตกุล ขอมีกลาง งานร้อยมาลัย
16 20557 2 12 18 เด็กชาย อโนทัย มีถาวร หุ่นยนต์ทำมือ
17 20558 2 12 19 เด็กชาย อานนท์ คลื้นพลกรัง งานประดิษฐ์ของใช้ 1
18 20697 2 12 20 เด็กชาย ทิวฉัตรชัย วีระวงศ์รัตนศิริ งานห้องสมุดกับการเรียนรู้สารสนเทศ
19 20559 2 12 21 เด็กหญิง กวินทิพย์ พิศตะคุ คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 5
20 20560 2 12 22 เด็กหญิง กัญญาวีร์ คงกลาง คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 5
21 20561 2 12 23 เด็กหญิง เกศินี แก้วพะเนียง งานปลูกกล้วยไม้
22 20562 2 12 24 เด็กหญิง จิรัชญา นิลด่านกลาง คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 5
23 20563 2 12 25 เด็กหญิง ชนิกาญจน์ ชุ่มหมื่นไวย์ งานปลูกกล้วยไม้
24 20564 2 12 26 เด็กหญิง ชลดา พยับกลาง งานปลูกกล้วยไม้
25 20565 2 12 27 เด็กหญิง ช่อผกา พูนสูงเนิน งานปลูกกล้วยไม้
26 20566 2 12 28 เด็กหญิง ฐิดาภา เขียนโคกกรวด งานบัญชีเบื้องต้น 1
27 20567 2 12 29 เด็กหญิง ธันญลักษณ์ สระกลาง งานร้อยมาลัย
28 20568 2 12 30 เด็กหญิง พรพรรณ อันธเกตุ งานร้อยมาลัย
29 20569 2 12 31 เด็กหญิง แพรทองธาร รอยพยอม งานปลูกกล้วยไม้
30 20570 2 12 32 เด็กหญิง ยุพารัตน์ จงท้องกลาง งานปลูกกล้วยไม้
31 20571 2 12 33 เด็กหญิง รมิตา เมยกลาง งานบัญชีเบื้องต้น 1
32 20572 2 12 34 เด็กหญิง ลักษิกา เล็กเลิศ งานบัญชีเบื้องต้น 1
33 20574 2 12 35 เด็กหญิง วรัญญา ผันโพธิ์ งานบัญชีเบื้องต้น 1
34 20575 2 12 36 เด็กหญิง วิลาสินี กลิ่นหอมรื่น งานบัญชีเบื้องต้น 1
35 20576 2 12 37 เด็กหญิง ศิริพร ไชยรัตน์ งานบัญชีเบื้องต้น 1
36 20577 2 12 38 เด็กหญิง สุธิมา จี่พิมาย งานร้อยมาลัย
37 20578 2 12 39 เด็กหญิง สุธิมา อิ่มกลาง งานร้อยมาลัย
38 20579 2 12 40 เด็กหญิง สุพรรณิกานต์ ขากลาง งานปลูกกล้วยไม้
39 20580 2 12 41 เด็กหญิง อรวี แปกลาง งานบัญชีเบื้องต้น 1
40 10025 2 12 42 เด็กหญิง มนัสนันท์ เพาะกลาง งานบัญชีเบื้องต้น 1
41 20553 2 12 42 เด็กชาย สรศักดิ์ วงษา ดนตรีสากล 1
42 10026 2 12 43 เด็กหญิง หฤทัย สะแกทอง งานบัญชีเบื้องต้น 1

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)