21-Jul-2019

ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 21496 1 3 1 เด็กชาย กิตติพัฒน์ บุญปราการ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 21497 1 3 2 เด็กชาย จักรรินทร์ ห่างกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
3 21498 1 3 3 เด็กชาย เจตนิพัทธ์ บำรุงนอก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
4 21499 1 3 4 เด็กชาย ณัฐพงษ์ อุ่นเรือง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
5 21500 1 3 5 เด็กชาย ณัฐวัฒน์ มุ่งสระกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
6 21501 1 3 6 เด็กชาย เด่นภูมิ จูงกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
7 21502 1 3 7 เด็กชาย นฤดม ป้อมกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 21503 1 3 8 เด็กชาย ปองภพ ขันอาสา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
9 21504 1 3 9 เด็กชาย ปัญญากร ชอบมะรัง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
10 21505 1 3 10 เด็กชาย พุฒิพงศ์ กลิ่นหอม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
11 21506 1 3 11 เด็กชาย ภัทรพล มณีคำ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
12 21507 1 3 12 เด็กชาย วรรณวัฒน์ ถึงกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
13 21508 1 3 13 เด็กชาย ศุภกร สมบูรณ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
14 21509 1 3 14 เด็กชาย ศุภกฤต สุริยพรชัย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
15 21510 1 3 15 เด็กชาย ศุภณัฐ ยิ่งจอหอ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
16 21511 1 3 16 เด็กชาย เสฎฐวุฒิ สระกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
17 21512 1 3 17 เด็กชาย อลงกรณ์ สินคำคูณ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
18 21513 1 3 18 เด็กชาย อานัส เพียรงูเหลือม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
19 21514 1 3 19 เด็กหญิง กัญจนพร สุขเผือก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
20 21515 1 3 20 เด็กหญิง กัญญาภัค ทากลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
21 21516 1 3 21 เด็กหญิง จิราวดี บัวจันอัด ยังไม่ได้ลงทะเบียน
22 21517 1 3 22 เด็กหญิง ชญาดา กัลณา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
23 21518 1 3 23 เด็กหญิง โชติกา จงปลงกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
24 21519 1 3 24 เด็กหญิง ณัฐวดี เจียกกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
25 21520 1 3 25 เด็กหญิง ณิชาภัทร พรประเสริฐไพศาล ยังไม่ได้ลงทะเบียน
26 21521 1 3 26 เด็กหญิง นภาวีย์ รักด่านกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
27 21522 1 3 27 เด็กหญิง นวลละออ ประจิตร์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
28 21523 1 3 28 เด็กหญิง เปรมปิยา คำโสภา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
29 21524 1 3 29 เด็กหญิง พิชชาฎา คำจีน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
30 21525 1 3 30 เด็กหญิง พัชรพร ช่างโคกสูง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
31 21526 1 3 31 เด็กหญิง เพลินเพลง หาญสัตย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
32 21527 1 3 32 เด็กหญิง รมิดา อัครพรชัย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
33 21528 1 3 33 เด็กหญิง วรรณวิสา หมั่นทองหลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
34 21529 1 3 34 เด็กหญิง วิชุดาพร ทะแกล้วทะหาญ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
35 21530 1 3 35 เด็กหญิง อมรวดี ลือกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
36 21531 1 3 36 เด็กหญิง อริยา กล้าโนนสูง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
37 21532 1 3 37 เด็กหญิง อาทิติยา มุ่งพูนกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)