17-Jan-2021

ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 22149 1 2 1 เด็กชาย กวินทรา พนมเขตร์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 22150 1 2 2 เด็กชาย ชัยชนะ แนบกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
3 22151 1 2 3 เด็กชาย ชาญณรงค์ รักด่านกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
4 22152 1 2 4 เด็กชาย ชุติเดช พันธ์ศรี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
5 22153 1 2 5 เด็กชาย ณภัทร ทวีศักดิ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
6 22154 1 2 6 เด็กชาย ธนกฤต สังข์กลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
7 22155 1 2 7 เด็กชาย นพพร มุ่งเมืองกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 22156 1 2 8 เด็กชาย บัญญพนต์ บรรเลงการ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
9 22157 1 2 9 เด็กชาย ปรมัตถ์ มุ่งอินทร์กลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
10 22158 1 2 10 เด็กชาย พงศ์รพี เผยกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
11 22159 1 2 11 เด็กชาย ภคิณทร์ ยาดี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
12 22160 1 2 12 เด็กหญิง กวินทิพย์ พนมเขตร์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
13 22161 1 2 13 เด็กหญิง กันต์หทัย ปลั่งกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
14 22162 1 2 14 เด็กหญิง เกศรินทร์ มุ่งพันกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
15 22163 1 2 15 เด็กหญิง จิรัชยา ทองทา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
16 22164 1 2 16 เด็กหญิง ชนัญชิดา ถือพลอย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
17 22165 1 2 17 เด็กหญิง ชลิตา วิจบ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
18 22166 1 2 18 เด็กหญิง โชติกา ชอบเขตต์กลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
19 22167 1 2 19 เด็กหญิง ญาดา กบกลางดอน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
20 22168 1 2 20 เด็กหญิง ฐิติวรดา แสนใหม่ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
21 22169 1 2 21 เด็กหญิง ณัฐนันท์ สร้อยศรี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
22 22170 1 2 22 เด็กหญิง ธนิสรา เมืองกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
23 22171 1 2 23 เด็กหญิง นารีรัตน์ เสนคำ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
24 22173 1 2 24 เด็กหญิง พัทธาวรรณ เข็มสว่าง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
25 22174 1 2 25 เด็กหญิง ภัทรวดี ประพฤติชอบ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
26 22175 1 2 26 เด็กหญิง มนัญญา ช่วยงาน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
27 22176 1 2 27 เด็กหญิง รุ่งนภา น้อมกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
28 22178 1 2 28 เด็กหญิง วรัญญา ทองกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
29 22179 1 2 29 เด็กหญิง วศินี วรรณโส ยังไม่ได้ลงทะเบียน
30 22180 1 2 30 เด็กหญิง สาริษา สีวะ ยังไม่ได้ลงทะเบียน

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)