17-Jan-2021

ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 22656 1 16 1 เด็กชาย จักรพงค์ อินนอก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 22657 1 16 2 เด็กชาย ณัฐวุฒิ พุฒกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
3 22658 1 16 3 เด็กชาย ดนุสรณ์ อิ่มผ่อง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
4 22659 1 16 4 เด็กชาย ธนาธิป กิ่งสูงเนิน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
5 22660 1 16 5 เด็กชาย ธนิศร แก้วด่านกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
6 22661 1 16 6 เด็กชาย ธีรเดช ชิดนอก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
7 22662 1 16 7 เด็กชาย ธีรยุทธ พยัคจันทร์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 22663 1 16 8 เด็กชาย พจน์ชนะ สันกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
9 22664 1 16 9 เด็กชาย พีรวิชญ์ สุวรรณาจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
10 22665 1 16 10 เด็กชาย วรกันต์ อรรคดี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
11 22666 1 16 11 เด็กชาย วันเฮง ชุมศรี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
12 22667 1 16 12 เด็กชาย วีรศักดิ์ บุญทองใหม่ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
13 22668 1 16 13 เด็กชาย ศิริชัย จันทร์กลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
14 22669 1 16 14 เด็กชาย ศุภภัสสร์ อุเทนสุด ยังไม่ได้ลงทะเบียน
15 22670 1 16 15 เด็กชาย สุนทร เยี่ยงกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
16 22671 1 16 16 เด็กชาย อนุพล กลิ่นกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
17 22672 1 16 17 เด็กหญิง จันทร์ทิมา ไฉวกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
18 22673 1 16 18 เด็กหญิง ณัฐชนก นุชงอน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
19 22674 1 16 19 เด็กหญิง ณัฐนันท์ กิ่งโพธิ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
20 22675 1 16 20 เด็กหญิง ณัฐพร เพื่อนกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
21 22676 1 16 21 เด็กหญิง ดวงพร พูนพะเนาว์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
22 22677 1 16 22 เด็กหญิง พรพิมล แสงสวัสดิ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
23 22678 1 16 23 เด็กหญิง พรรัมภา เพ็งกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
24 22679 1 16 24 เด็กหญิง ภคพร เหล่าหวายนอก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
25 22680 1 16 25 เด็กหญิง ภัทรธิดา โมกภา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
26 22681 1 16 26 เด็กหญิง วริยา หวังกกกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
27 22682 1 16 27 เด็กหญิง ศริลญา มหาวีระ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
28 22683 1 16 28 เด็กหญิง สุฐิตา งะสันเทียะ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
29 22684 1 16 29 เด็กหญิง สุนิตา ภักดิ์จอหอ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
30 22685 1 16 30 เด็กหญิง อมรรัตน์ มากกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
31 22686 1 16 31 เด็กหญิง อุษณีย์ ชาญประโคน ยังไม่ได้ลงทะเบียน

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)