24-Apr-2019

ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 20705 1 1 1 เด็กชาย จักรกฤษ วังขนาย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 20706 1 1 2 เด็กชาย ญาณวิทย์ เจริญสุข ยังไม่ได้ลงทะเบียน
3 20707 1 1 3 เด็กชาย ณภัทร ทัศคร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
4 20708 1 1 4 เด็กชาย บุญพร โอคอนเนล ยังไม่ได้ลงทะเบียน
5 20709 1 1 5 เด็กชาย ปวริศ รื่นมีแสง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
6 20710 1 1 6 เด็กชาย ปัณณวิชย์ จุ้ยกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
7 20711 1 1 7 เด็กชาย พิชญุตม์ ขอพลอยกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 20712 1 1 8 เด็กชาย ภิราวัฒน์ เกษตรเวทิน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
9 20713 1 1 9 เด็กชาย ศุภกร เขยกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
10 20714 1 1 10 เด็กชาย อนุรักษ์ ทูลกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
11 20715 1 1 11 เด็กชาย เอกรัตน์ โกวิน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
12 20716 1 1 12 เด็กหญิง กนกพร โนกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
13 20717 1 1 13 เด็กหญิง จิราภา ประวะระ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
14 20718 1 1 14 เด็กหญิง จิราวรรณ สะอาด ยังไม่ได้ลงทะเบียน
15 20719 1 1 15 เด็กหญิง เจติกาญจน์ กาญจนบุญชู ยังไม่ได้ลงทะเบียน
16 20720 1 1 16 เด็กหญิง ชวาลา พิมพา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
17 20721 1 1 17 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ เอี้ยนไธสงกิจ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
18 20722 1 1 18 เด็กหญิง ณัชชา กลั่งกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
19 20723 1 1 19 เด็กหญิง ธนภรณ์ คุ้มพิทักษ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
20 20724 1 1 20 เด็กหญิง ธันย์ชนก ด่านนอก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
21 20725 1 1 21 เด็กหญิง บุญธิดา ค้ำชู ยังไม่ได้ลงทะเบียน
22 20726 1 1 22 เด็กหญิง ปรารถนา แปรงกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
23 20727 1 1 23 เด็กหญิง ปัณฑารีย์ กล้าหาญ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
24 20728 1 1 24 เด็กหญิง ปัณฑิตา เผยกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
25 20729 1 1 25 เด็กหญิง ฟ้านำพร กลึงกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
26 20730 1 1 26 เด็กหญิง ภัทรธิดา บรรดาศักดิ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
27 20731 1 1 27 เด็กหญิง มธุรดา จำนองกาญจนะ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
28 20732 1 1 28 เด็กหญิง เมญาวดี เจริญสุข ยังไม่ได้ลงทะเบียน
29 20733 1 1 29 เด็กหญิง ลลิตา นันกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
30 20734 1 1 30 เด็กหญิง วรางคนาง ประพฤติชอบ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
31 20735 1 1 31 เด็กหญิง วริษฐา สกุลวัฒนเศรษฐ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
32 20736 1 1 32 เด็กหญิง เวธกา พยัฆจันทร์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
33 20737 1 1 33 เด็กหญิง ศิริมล เลากลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
34 20738 1 1 34 เด็กหญิง สิริวัลย์ เย็มสันเทียะ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
35 20739 1 1 35 เด็กหญิง อรไพลิน กรงทอง ยังไม่ได้ลงทะเบียน

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)