ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 18791 6 8 1 นาย บรรพต แก้วกลาง ประติมากรรม
2 18803 6 8 2 นาย อภิสิทธิ์ เฝ้าสันเทียะ การเล่านิทานภาษาอังกฤษ Story telling
3 18818 6 8 3 นางสาว ปนัดดา สำราญกลาง รักษ์วรรณคดี
4 18841 6 8 4 นาย ธีระวัฒน์ ศรีด่านกลาง การเล่านิทานภาษาอังกฤษ Story telling
5 18872 6 8 5 นางสาว พรทิพย์ษา มุดด่านกลาง รักษ์วรรณคดี
6 18919 6 8 6 นางสาว พรนภา กระสันกลาง รักษ์วรรณคดี
7 18927 6 8 7 นางสาว สุดารัตน์ โสภณชัยเจริญ รักษ์วรรณคดี
8 18984 6 8 8 นาย ธวิพันธ์ เพ็ญกลาง ประติมากรรม
9 18988 6 8 9 นาย นพฤทธิ์ เผด็จพาล นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 3)
10 19013 6 8 10 นางสาว ธิดารัตน์ โพยนอก ธนาคารโรงเรียน
11 19043 6 8 11 นาย ภาณุพงษ์ พรานกลาง นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 3)
12 19065 6 8 12 นางสาว ปนัดดา หาญกล้า ธนาคารโรงเรียน
13 19071 6 8 13 นางสาว สุภัสสรา รุจิระธนพงศ์ เกมสร้างสรรค์
14 19082 6 8 14 นาย ธีระพงษ์ สิงไทสง นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 3)
15 19104 6 8 15 นางสาว กาญจนา ไกลค้างพลู ธนาคารโรงเรียน
16 19109 6 8 16 นางสาว ธันย์ชนก หมายใยกลาง ธนาคารโรงเรียน
17 19113 6 8 17 นางสาว ปภาวี ขาวนวล ผู้ดัดสินกีฬา
18 19119 6 8 18 นางสาว มาริษา คุณขุนทด ผู้ดัดสินกีฬา
19 19123 6 8 19 นาย กัณฑพัฒน์ ฉันงูเหลือม นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 3)
20 19140 6 8 20 นาย ศิขรินทร์ พยัคจันทร์ นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 3)
21 19174 6 8 21 นาย ชวลิต บรรจงปรุ วาดเส้น (Drawing)
22 19211 6 8 22 นางสาว ลัดดาวัลย์ โตนอก รักษ์วรรณคดี
23 19255 6 8 23 นางสาว วริศรา เผื่อนกลาง เกมสร้างสรรค์
24 19261 6 8 24 นางสาว สาวิตรี บุญทวี รักษ์วรรณคดี
25 19342 6 8 25 นางสาว อรอนงค์ เยียนเพ็ชร รักษ์วรรณคดี
26 21361 6 8 26 นาย ณัฐวุฒิ สมุทวรานนท์ นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 3)
27 21398 6 8 27 นาย ธีรวัต ยิ่งนอก นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 3)
28 21399 6 8 28 นางสาว ณัฎฐณิชา วิริยะเผ่า รักษ์วรรณคดี
29 21401 6 8 29 นางสาว นิภาพร ดอกกลาง เกมสร้างสรรค์
30 21403 6 8 30 นางสาว ศิริมล นึกชอบ รักษ์วรรณคดี