ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 18432 6 7 1 นาย กฤษณะ แน่พิมาย A-Math
2 18795 6 7 2 นาย พัสกร ถาดจังหรีด เพลงคุณธรรม ม.ปลาย
3 18812 6 7 3 นางสาว ติยาภรณ์ ตู้กลาง ปริศนาพาเพลิน
4 18816 6 7 4 นางสาว นารี คำนอก ลีลาตานี
5 18817 6 7 5 นางสาว นารีรัตน์ บีบขุนทด ปริศนาพาเพลิน
6 18847 6 7 6 นาย รัฐนันท์ เรืองตนนอก ไหมพรมหลายไจ
7 18880 6 7 7 นางสาว อภิญญา เชยปั่นกลาง ประวัติศาสตร์-เศรษฐศาสตร์น้อย
8 18884 6 7 8 นาย ก้องภพ เจกะโพธิ์ ไหมพรมหลายไจ
9 18933 6 7 9 นาย ฐากูร ชมกลาง ดนตรีไทย
10 18934 6 7 10 นาย ฐิติศักดิ์ คำไทย ละครสั้น Skit
11 18936 6 7 11 นาย ณัฐวุฒิ รักมิตร A-Math
12 18941 6 7 12 นาย ปฏิพล ขอเหนี่ยวกลาง นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 3)
13 18944 6 7 13 นาย วัชราวุฒิ ดวงบุญชู ดนตรีไทย
14 18964 6 7 14 นางสาว ธนาพร ตาโพธิ์ ปริศนาพาเพลิน
15 18966 6 7 15 นางสาว นารีรัตน์ เณรกูล ประวัติศาสตร์-เศรษฐศาสตร์น้อย
16 18970 6 7 16 นางสาว ยุพารัตน์ กองไธสง ไหมพรมหลายไจ
17 18991 6 7 17 นาย ปรมัติ ขอมีกลาง ปริศนาพาเพลิน
18 18992 6 7 18 นาย ปิยะ คล้อยจันทึก ปริศนาพาเพลิน
19 18997 6 7 19 นาย ศราวุฒิ คำสนิท A-Math
20 19017 6 7 20 นางสาว ภัทราภรณ์ ฝีมือดี เพลงคุณธรรม ม.ปลาย
21 19115 6 7 21 นางสาว ปาริชาต ทอนสูงเนิน ปริศนาพาเพลิน
22 19149 6 7 22 นางสาว กัญญารัตน์ หุ้นกลาง ไหมพรมหลายไจ
23 19175 6 7 23 นาย ชัชวาลย์ ค่อมกลาง เพลงคุณธรรม ม.ปลาย
24 19201 6 7 24 นางสาว ธนพร เอมกลาง สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด
25 19214 6 7 25 นางสาว ศิญาณี ทองดี ศิลปะไทย
26 19233 6 7 26 นาย ปิยะพงษ์ ทองดี ไหมพรมหลายไจ
27 19243 6 7 27 นางสาว ธัญวรัตม์ สิทธิวีระกุล ศิลปะไทย
28 19245 6 7 28 นางสาว นิศารัตน์ เมืองกลาง รักษ์วรรณคดี
29 19262 6 7 29 นางสาว สุจิตรา ถาวรพรหม ปริศนาพาเพลิน
30 19264 6 7 30 นางสาว หนึ่งฤทัย ์เชิญกลาง เพลงคุณธรรม ม.ปลาย
31 21394 6 7 31 นางสาว พรสวรรค์ สุวรรณัง ประวัติศาสตร์-เศรษฐศาสตร์น้อย
32 21395 6 7 32 นางสาว ศรีพลอย เสียวเสียว รักษ์วรรณคดี
33 21396 6 7 33 นางสาว ศิริลักษณ์ แสงเพชร นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 4)
34 21397 6 7 34 นางสาว สุนทราภรณ์ ชมจอหอ ลีลาตานี
35 21429 6 7 35 นาย พรชัย เรืองศรี เพลงคุณธรรม ม.ปลาย
36 21430 6 7 36 นางสาว วีนัส ทะมะรมย์ ปริศนาพาเพลิน