ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 18751 6 6 1 นางสาว พุทธิดา คุณขุนทด Social Shot Film.
2 18810 6 6 2 นางสาว ณัฐชิตา ตันกลาง การปลูกไม้ดอก ไม้ประดับและพืชผักสวนครัว
3 18877 6 6 3 นางสาว วริศรา เพ็ชรจันอัด การปลูกไม้ดอก ไม้ประดับและพืชผักสวนครัว
4 18900 6 6 4 นาย สุภชาติ ศรีจำปา ไอเดียสร้างสรรค์
5 18924 6 6 5 นางสาว ศศิรดา กาวะโล นักกฎหมายน้อย
6 18938 6 6 6 นาย ธนาวุฒิ ชะโลมกลาง นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 3)
7 18947 6 6 7 นาย ศรัณยู กลีบกลาง ละครสั้น Skit
8 18949 6 6 8 นาย สุรเชษฏ์ แฝงด่านกลาง ละครสั้น Skit
9 18950 6 6 9 นาย อลงกรณ์ รักชาติ ดนตรีไทย
10 19006 6 6 10 นางสาว จีรนันท์ สมนอก การปลูกไม้ดอก ไม้ประดับและพืชผักสวนครัว
11 19009 6 6 11 นางสาว ณัฐนิชา แก้วสมนึก ไอเดียสร้างสรรค์
12 19016 6 6 12 นางสาว พิมลัดดา ภู่กลาง การปลูกไม้ดอก ไม้ประดับและพืชผักสวนครัว
13 19026 6 6 13 นางสาว อลิษา ปั่นกลาง การปลูกไม้ดอก ไม้ประดับและพืชผักสวนครัว
14 19028 6 6 14 นาย กิตติคุณ บุญหมั่น ละครสั้น Skit
15 19048 6 6 15 นาย อรรณพ โพธิ์มีศิริ ละครสั้น Skit
16 19061 6 6 16 นางสาว นภัสวรรณ ยศกลาง การปลูกไม้ดอก ไม้ประดับและพืชผักสวนครัว
17 19095 6 6 17 นาย สุรศักดิ์ พูนสูงเนิน ไอเดียสร้างสรรค์
18 19107 6 6 18 นางสาว ชนิสรา พงษ์พินิจ กีตาร์พาเพลิน
19 19124 6 6 19 นาย ฐิติลักษณ์ ปรุสันเทียะ สะกดคำศัพทย์ภาษาอังกฤษ Spelling bee
20 19128 6 6 20 นาย ตรีเพชร แก้วเพชร ละครสั้น Skit
21 19154 6 6 21 นางสาว ธัญรดา แซ่หลี ไอเดียสร้างสรรค์
22 19157 6 6 22 นางสาว พรฟ้า ถัดพิมาย การปลูกไม้ดอก ไม้ประดับและพืชผักสวนครัว
23 19160 6 6 23 นางสาว มาธาวรรณ อินชูรันต์ การปลูกไม้ดอก ไม้ประดับและพืชผักสวนครัว
24 19161 6 6 24 นางสาว มุทิตา อิ่มเจริญผล Social Shot Film.
25 19166 6 6 25 นางสาว อทิติญา ช่วงกลาง การปลูกไม้ดอก ไม้ประดับและพืชผักสวนครัว
26 19173 6 6 26 นาย จีระศักดิ์ สงึมรัมย์ นาฏศิลป์ไทย
27 19208 6 6 27 นางสาว ภาวิดา ศรีอุดม นาฏศิลป์ไทย
28 19219 6 6 28 นาย เกรียงศักดิ์ ชิดนอก การปลูกไม้ดอก ไม้ประดับและพืชผักสวนครัว
29 19239 6 6 29 นาย สิทธิโชค โพธิ์สวัสดิ์ ไอเดียสร้างสรรค์
30 19246 6 6 30 นางสาว ปรารถนา ทองกลาง การปลูกไม้ดอก ไม้ประดับและพืชผักสวนครัว
31 21386 6 6 31 นาย ธนภัทร กรงกลาง ไอเดียสร้างสรรค์
32 21387 6 6 32 นาย นัทวัส ชอบใจ ละครสั้น Skit
33 21388 6 6 33 นาย บูรพา ขากลาง สร้างสรรค์สีเอกรงค์
34 21390 6 6 34 นางสาว เจนจิรา กระออมกลาง การปลูกไม้ดอก ไม้ประดับและพืชผักสวนครัว
35 21392 6 6 35 นางสาว มินตรา ช่วยพันธ์ การปลูกไม้ดอก ไม้ประดับและพืชผักสวนครัว
36 21393 6 6 36 นางสาว สุชาดา มงคลพรมราช การปลูกไม้ดอก ไม้ประดับและพืชผักสวนครัว
37 22110 6 6 37 นาย ณัฐพงศ์ ชนากลาง ละครสั้น Skit