ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 18738 6 4 1 นางสาว เเพตรี สุขพันธ์ สนุกคิด
2 18756 6 4 2 นางสาว อริสรา วนสันเทียะ Math Bingo
3 18759 6 4 3 นาย กนกศักดิ์ ถิ่นโคกสูง นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 3)
4 18781 6 4 4 นางสาว สุธารธร ทั่งทอง สนุกคิด
5 18811 6 4 5 นางสาว ณัฐพร ชมด่านกลาง Youtube
6 18813 6 4 6 นางสาว นริศรา นวนด่านกลาง แอนิเมชั่น
7 18864 6 4 7 นางสาว ธนิกานต์ น้อยนวล Math Bingo
8 18909 6 4 8 นางสาว ชุติมา พงษ์พิมาย สนุกคิด
9 18916 6 4 9 นางสาว ประภาวัลย์ เมืองกลาง สนุกคิด
10 18935 6 4 10 นาย ณภัทร วิริยะพันธุ์ นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 3)
11 18946 6 4 11 นาย วิทวัส จงเพ็งกลาง วงโยธวาทิต
12 18951 6 4 12 นาย อัมรินทร์ รักพงษ์ นาฏศิลป์ไทย
13 18959 6 4 13 นางสาว ฐิติมา ขุนจงกลาง Youtube
14 18969 6 4 14 นางสาว ภัทราภรณ์ เสริฐกระโทก นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 4)
15 18976 6 4 15 นางสาว สุนิสา เอี่ยมตะขบ สนุกคิด
16 19023 6 4 16 นางสาว สุรีย์นิภา ประเสริฐสุวรรณ สนุกคิด
17 19033 6 4 17 นาย ธนวัต พันอุไร นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 3)
18 19056 6 4 18 นางสาว ชัญญานุช นกจั่น แอนิเมชั่น
19 19072 6 4 19 นางสาว อธิชา มาศรัตน์ นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 4)
20 19112 6 4 20 นางสาว นารีรัตน์ แนบกลาง นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 4)
21 19162 6 4 21 นางสาว ศศิธร นกกลาง นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 4)
22 19193 6 4 22 นางสาว เบญญทิพย์ เพ็งกรูด Youtube
23 19202 6 4 23 นางสาว นิตาพร รัตนอัมพร ศิลปะไทย
24 19224 6 4 24 นาย ชัยธวัช กำเนิดกลาง นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 3)
25 19244 6 4 25 นางสาว น้ำฝน จงเจริญสมบัติ สนุกคิด
26 21369 6 4 26 นาย เสนีย์ บินกลาง นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 3)
27 21370 6 4 27 นางสาว จีรนันท์ ผลเต็ม สนุกคิด
28 21371 6 4 28 นางสาว ดารุณี พิสันเทียะ แอนิเมชั่น
29 21372 6 4 29 นางสาว นิชาดา วันชูยงค์ Youtube
30 21374 6 4 30 นางสาว พรชิตา ศักดิ์ศรีวิบูลย์ Cover Dance
31 21375 6 4 31 นางสาว พรทิพา สุขสวัสดิ์ Cover Dance
32 21376 6 4 32 นางสาว รัตติกาล ปลั่งกลาง นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 4)
33 21377 6 4 33 นางสาว เหมือนฝัน ประจวบกลาง นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 4)
34 22109 6 4 34 นางสาว ปัทมาพร คงกลาง ดนตรีไทย
35 22780 6 4 35 นางสาว สวิตตา ยอดด่านกลาง แอนิเมชั่น