ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 18728 6 3 1 นาย กัมปนาท สิงห์แพ นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 3)
2 18731 6 3 2 นาย ธนพร มุ่งจงรักษ์ นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 3)
3 18736 6 3 3 นาย ภูริภัทร บัวกลาง นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 3)
4 18755 6 3 4 นางสาว สุภาวดี แนวกลาง นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 4)
5 18780 6 3 5 นางสาว สุดารัตน์ พูนนอก ออกแบบคอมพิวเตอร์
6 18821 6 3 6 นางสาว ปิ่นอนงค์ จงกลาง Sudoku
7 18822 6 3 7 นางสาว พรพิมล พรหมกลาง แอนิเมชั่น
8 18823 6 3 8 นางสาว พัชรพร ศรีทองหลาง แอนิเมชั่น
9 18828 6 3 9 นางสาว ศิษฎา นิ่มบุญ แอนิเมชั่น
10 18870 6 3 10 นางสาว ปรีชญา ไทยมณี Sudoku
11 18912 6 3 11 นางสาว นราทิพย์ ผันเขียว แอนิเมชั่น
12 18925 6 3 12 นางสาว ศิริวรรณ ศรีวรสาร Sudoku
13 18958 6 3 13 นางสาว ชลลดา ศรีด่านกลาง สร้างการ์ตูนเรื่องสั้น
14 19050 6 3 14 นางสาว เจนจิรภรณ์ วงษ์อุดร แอนิเมชั่น
15 19057 6 3 15 นางสาว ณัฐกมล แสนกลาง แอนิเมชั่น
16 19068 6 3 16 นางสาว สิริยากร เพ็ชร์โย แอนิเมชั่น
17 19080 6 3 17 นาย ธนพล จาดโห้ นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 3)
18 19116 6 3 18 นางสาว พรพิมล แสงคำ แอนิเมชั่น
19 19152 6 3 19 นางสาว ดวงมณี คีรีกลาง นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 4)
20 19153 6 3 20 นางสาว ดวงพร ปิ่นแคน สร้างสรรค์สีเอกรงค์
21 19165 6 3 21 นางสาว สิริวรรณ สะเดา นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 4)
22 19203 6 3 22 นางสาว ปฐมาวลี ศรีกลาง นาฏศิลป์ไทย
23 19212 6 3 23 นางสาว วชิราภรณ์ ศาลากลาง สร้างการ์ตูนเรื่องสั้น
24 19213 6 3 24 นางสาว วรรณิดา นิลจอหอ สร้างสรรค์สีเอกรงค์
25 19223 6 3 25 นาย ชยุตพงต์ เหวขุนทด สร้างการ์ตูนเรื่องสั้น
26 19254 6 3 26 นางสาว วรากร เถื่อนสันเทียะ สร้างการ์ตูนเรื่องสั้น
27 19336 6 3 27 นางสาว สุชานาถ ปัทมสุวรรณ สร้างการ์ตูนเรื่องสั้น
28 21362 6 3 28 นาย สุพราษ์ มุ่งฝอยกลาง นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 3)
29 21363 6 3 29 นางสาว กรวีร์ กอพลูกลาง สร้างการ์ตูนเรื่องสั้น
30 21364 6 3 30 นางสาว ณัฐธิดา ดั้งขุนทด Sudoku
31 21365 6 3 31 นางสาว ทัศศิริ นันตะโน Sudoku
32 21367 6 3 32 นางสาว รัตนาภรณ์ เพียรจันอัด สร้างการ์ตูนเรื่องสั้น
33 21368 6 3 33 นางสาว สุกัญญา สีวิไล สร้างการ์ตูนเรื่องสั้น
34 22105 6 3 34 นาย สัณหณัฐ พุ่มสวย นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 2)
35 22106 6 3 35 นางสาว ภัทริยา วนกลาง สร้างการ์ตูนเรื่องสั้น
36 22107 6 3 36 นางสาว มนตรการ วิชัยภูมิ สร้างการ์ตูนเรื่องสั้น
37 22108 6 3 37 นางสาว สิริรัตน์ ใช้ช้าง Sudoku