ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 18729 6 2 1 นาย ธนากร เหง่าทองหลาง ออกแบบคอมพิวเตอร์
2 18732 6 2 2 นาย ธีรเมธ กล้าหาญ นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 3)
3 18733 6 2 3 นาย ธีรดนย์ พูลฤทธิ์ นักกฎหมายน้อย
4 18734 6 2 4 นาย พัฒนศิลป์ ปลุกเศก ออกแบบคอมพิวเตอร์
5 18741 6 2 5 นางสาว กุลจิรา บ่วงกระโทก ออกแบบคอมพิวเตอร์
6 18744 6 2 6 นางสาว จิราวรรณ สิงห์จันทร์ ออกแบบคอมพิวเตอร์
7 18746 6 2 7 นางสาว ชมพุ่ ปั่นกลาง impromptu Speech
8 18747 6 2 8 นางสาว ฐานิดา บัวพันธ์ เพื่อนให้คำปรึกษา (YC)
9 18753 6 2 9 นางสาว วรรณกานต์ กองแก้ว ออกแบบคอมพิวเตอร์
10 18758 6 2 10 นางสาว อารีรัตน์ นาคสมบูรณ์ ออกแบบคอมพิวเตอร์
11 18775 6 2 11 นางสาว ภัศรารัตณ์ ยันกลาง ออกแบบคอมพิวเตอร์
12 18782 6 2 12 นางสาว สุรางค์ วิสุทธิเเพทย์ ออกแบบคอมพิวเตอร์
13 18783 6 2 13 นางสาว หทัยชนก ขอจัดกลาง ออกแบบคอมพิวเตอร์
14 18784 6 2 14 นางสาว อาภากร เนียมกลาง ออกแบบคอมพิวเตอร์
15 18860 6 2 15 นางสาว จิราพร พิมพ์สวัสดิ์ ออกแบบคอมพิวเตอร์
16 18861 6 2 16 นางสาว ฐิติยา มุ่งเขื่องกลาง ออกแบบคอมพิวเตอร์
17 18899 6 2 17 นาย สุขเกษม ถนัดค้า นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 3)
18 18920 6 2 18 นางสาว ภิราวรรณ ขาวประเสริฐ เพื่อนให้คำปรึกษา (YC)
19 18963 6 2 19 นางสาว ธนัชพร กรมโพธิ์ นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 4)
20 18973 6 2 20 นางสาว ศิริพร เรืองวงษ์ เพื่อนให้คำปรึกษา (YC)
21 18974 6 2 21 นางสาว ศิริพรรณ คลองกลาง นักกฎหมายน้อย
22 19064 6 2 22 นางสาว ปณิตา เผยกลาง เพื่อนให้คำปรึกษา (YC)
23 19106 6 2 23 นางสาว จุฑามาศ ไกรกลาง เพื่อนให้คำปรึกษา (YC)
24 19108 6 2 24 นางสาว ณัฐพรรณ มุ่งจอมกลาง เพื่อนให้คำปรึกษา (YC)
25 19151 6 2 25 นางสาว จุติรัมภา ชีพเมืองปักษ์ Cover Dance
26 19200 6 2 26 นางสาว ณัฐชา ประเสริฐกลาง เพื่อนให้คำปรึกษา (YC)
27 19209 6 2 27 นางสาว มนทิพา เจริญสุข เพื่อนให้คำปรึกษา (YC)
28 19218 6 2 28 นางสาว อัญชัน เชื่อมจอหอ เพื่อนให้คำปรึกษา (YC)
29 19242 6 2 29 นางสาว ธนินันท์ กล้าโนนสูง ออกแบบคอมพิวเตอร์
30 21354 6 2 30 นาย ชวาล จิตพิมาย นักกฎหมายน้อย
31 21355 6 2 31 นาย ภานุเดช บุญธรรมวัด คณิตศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ
32 21356 6 2 32 นาย มงคล ฟันงูเหลือม นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 3)
33 21357 6 2 33 นางสาว กนกวรรณ รุ่งโรจน์ เพื่อนให้คำปรึกษา (YC)
34 21358 6 2 34 นางสาว กมลลักษณ์ จงรักกลาง Cover Dance
35 21359 6 2 35 นางสาว แพรธารทอง ชาญสูงเนิน เพื่อนให้คำปรึกษา (YC)
36 21360 6 2 36 นางสาว มณีรัตน์ ซึมกลาง เพื่อนให้คำปรึกษา (YC)