ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 18787 6 10 1 นาย ณัฐศักดิ์ นามวิสิทธิ์ นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 3)
2 18836 6 10 2 นาย จารุเดช หาญสงคราม นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 3)
3 18842 6 10 3 นาย นิธิกร ช่อกลาง ผู้ดัดสินกีฬา
4 18843 6 10 4 นาย บูรพา แซ่ลิ้ม ช่างออกแบบ
5 18881 6 10 5 นาย กชพล มุ่งอ้อมกลาง ช่างออกแบบ
6 18882 6 10 6 นาย กรณ์ดนัย ไพดีพะเนาว์ ช่างออกแบบ
7 18885 6 10 7 นาย จตุรพัฒน์ พลาหาญ ผู้ดัดสินกีฬา
8 18888 6 10 8 นาย ณัฐพล รอดกลาง ช่างออกแบบ
9 18889 6 10 9 นาย ณัฐวัฒน์ ขอพลอยกลาง นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 3)
10 18890 6 10 10 นาย ดรัณภพ กองทองหลาง ช่างออกแบบ
11 18895 6 10 11 นาย ปฏิภาณ ภิญโญภาสวร ช่างออกแบบ
12 19076 6 10 12 นาย กฤติคุณ สุวรรณอาจ ช่างออกแบบ
13 19127 6 10 13 นาย เดชดนัย มนต์กลาง ช่างออกแบบ
14 19133 6 10 14 นาย พลฤทธิ์ ชำนาญกลาง ผู้ดัดสินกีฬา
15 19138 6 10 15 นาย วีรภัทร หาสุข ช่างออกแบบ
16 19139 6 10 16 นาย ศักนรินทร์ สะบาศรี ผู้ดัดสินกีฬา
17 19141 6 10 17 นาย ศุภกิตติ์ โลสันเทียะ ผู้ดัดสินกีฬา
18 19143 6 10 18 นาย สรศักดิ์ เนมขุนทด ช่างออกแบบ
19 19144 6 10 19 นาย สุรวุฒิ ทะสุนทร ผู้ดัดสินกีฬา
20 19183 6 10 21 นาย ภัทรพล ขอจุลกลาง ช่างออกแบบ
21 19186 6 10 22 นาย ภาสกร เกิดจันทึก ช่างออกแบบ
22 19222 6 10 23 นาย จิรายุส จ๊อกถึง ช่างออกแบบ
23 19226 6 10 24 นาย ณัฏฐพล ฉิมกลาง ผู้ดัดสินกีฬา
24 19227 6 10 25 นาย ณัฐพร นัดสันเทียะ นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 3)
25 19231 6 10 26 นาย นครินทร์ เล็งกลาง ช่างออกแบบ
26 19232 6 10 27 นาย ปฏิวัติ เทพเดช นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 3)
27 19236 6 10 28 นาย มนตรี ไทยสันเทียะ นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 3)
28 21408 6 10 29 นาย เนวิน แซ่พ่าน ผู้ดัดสินกีฬา
29 21409 6 10 30 นาย ภูวดล อินสกุล ช่างอุตสาหกรรม
30 21410 6 10 31 นาย ศกุนตลา ช่างเรือนกลาง ไอเดียสร้างสรรค์
31 21411 6 10 32 นาย อาทิดย์ วงวิเศษ ผู้ดัดสินกีฬา