ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 19438 5 9 1 นางสาว ชาคริยา ไกลค้างพลู โครงงานคอมพิวเตอร์
2 19439 5 9 2 นางสาว ดุสิตา บัวเทพ โครงงานคอมพิวเตอร์
3 19506 5 9 3 นาย ชินดนัย ชาฎา นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 2)
4 19517 5 9 4 นาย ภูมรินทร์ สุรกิจบวร นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 2)
5 19526 5 9 5 นางสาว กมลทิพย์ พันศรี ละครญี่ปุ่น
6 19528 5 9 6 นางสาว จิดาพา แซ่แต้ ละครญี่ปุ่น
7 19531 5 9 7 นางสาว ณัฐจารี จันทร์กลาง ละครญี่ปุ่น
8 19539 5 9 8 นางสาว ภาวินี เสือวงษ์ ละครญี่ปุ่น
9 19542 5 9 9 นางสาว สุนทราภรณ์ กอสุระ นักกฎหมายน้อย
10 19587 5 9 10 นางสาว สุชัญญา ระแวกกลาง โครงงานคอมพิวเตอร์
11 19666 5 9 11 นางสาว ณัฐกานต์ จันทร์เขียว โครงงานคอมพิวเตอร์
12 19781 5 9 12 นาย ปฐมพงษ์ นันทลักษณ์โมฬี นักกฎหมายน้อย
13 19788 5 9 13 นาย วรานนท์ เกลากลาง นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 2)
14 19804 5 9 14 นางสาว ปรียาภรณ์ สระภู สภานักเรียน
15 19832 5 9 15 นาย วิศรุต บัวมี นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 1)
16 22071 5 9 16 นางสาว สิรินยา สารขันธ์ โครงงานคอมพิวเตอร์