ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 19105 5 8 1 นางสาว จณิสตา บัวโค้ง Cover Dance
2 19440 5 8 2 นางสาว ธันวา วรรณปริสุทธิ ตะลุยแดนมังกร
3 19449 5 8 3 นางสาว วรรณภา ประจวบกลาง ตะลุยแดนมังกร
4 19456 5 8 4 นางสาว หยกฟ้า ถิ่นโคกสูง ตะลุยแดนมังกร
5 19472 5 8 5 นาย ยุทธพงศ์ คูณศิริรัตน์ นักกฎหมายน้อย
6 19481 5 8 6 นางสาว กุลธิชา ไชยานนท์ คำคม
7 19484 5 8 7 นางสาว จันทร์ทิวาภร ทับโคกสูง เพลงคุณธรรม ม.ปลาย
8 19496 5 8 8 นางสาว รุ่งทิวา งอกโพธิ์ เพลงคุณธรรม ม.ปลาย
9 19497 5 8 9 นางสาว ลลิตา กัณหา เพลงคุณธรรม ม.ปลาย
10 19498 5 8 10 นางสาว สร้อยสุดา กองหินกลาง วาดเส้น (Drawing)
11 19499 5 8 11 นางสาว สลิลทิพย์ ทับทิม คำคม
12 19563 5 8 12 นาย พิพรรธน์ ประวะระ สภานักเรียน
13 19631 5 8 13 นางสาว รุจี มุ่งซ้อนกลาง ตะลุยแดนมังกร
14 19699 5 8 14 นาย ศุพิวัตร กิ่งสูงเนิน นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 2)
15 19754 5 8 15 นางสาว จุฑารัตน์ พูนศรี วงโยธวาทิต
16 19833 5 8 16 นาย ศรัณยพงศ์ จีนกลาง นักกฎหมายน้อย
17 19870 5 8 17 นาย ธิชานนท์ นุ่นภักดี นักกฎหมายน้อย
18 19888 5 8 18 นางสาว ธนิษฐา มุ่งสุขกลาง เพลงคุณธรรม ม.ปลาย
19 19891 5 8 19 นางสาว นันทกา ชิดจันอัด ตะลุยแดนมังกร
20 22061 5 8 20 นางสาว กานดามณี พ่วงกลาง วาดเส้น (Drawing)
21 22062 5 8 21 นางสาว ณัฐนารี แสงเงิน ตะลุยแดนมังกร
22 22063 5 8 22 นางสาว ธนภรณ์ เรียงทอง โครงงานคอมพิวเตอร์
23 22064 5 8 23 นางสาว ธิชานันท์ น้อยมะดัน ตะลุยแดนมังกร
24 22065 5 8 24 นางสาว รัตนา อุปฮาด ตะลุยแดนมังกร
25 22066 5 8 25 นางสาว ศตนันท์ ล้อมกลาง สภานักเรียน
26 22067 5 8 26 นางสาว สินีลักษณ์ เคยพุดซา สภานักเรียน
27 22253 5 8 27 นางสาว วลัยพรรณ เจริญพรลภัส สภานักเรียน