ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 19348 5 6 1 นาย ภัทรชัย พ้องงูเหลือม นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 2)
2 19350 5 6 2 นาย วัชรากร เลากลาง หุ่นยนต์
3 19393 5 6 3 นาย อดิเทพ อินทรัพย์ นักกฎหมายน้อย
4 19427 5 6 4 นาย ศิริชาญชัย ยาสันเทียะ นักกฎหมายน้อย
5 19433 5 6 5 นาย อัครวัฒน์ โทอุดทา นักกฎหมายน้อย
6 19452 5 6 6 นางสาว สมชิด บุญกลาง ดาราศาสตร์
7 19455 5 6 7 นางสาว สุวิมล เพียรการ สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
8 19457 5 6 8 นางสาว อุบลรัตน์ โตน้อย สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
9 19514 5 6 9 นาย นวกิจ ฝาสันเทียะ นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 2)
10 19546 5 6 10 นางสาว อลีนา พานิชการ สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
11 19576 5 6 11 นางสาว ณัฐธิดา สิริจามร ดาราศาสตร์
12 19586 5 6 12 นางสาว สิริ ปัญญารัตนรักษ์ วงโยธวาทิต
13 19635 5 6 13 นางสาว อโนชา สุขนวล Chem kids
14 19637 5 6 14 นาย เกษมศักดิ์ ทวนธง นักกฎหมายน้อย
15 19663 5 6 15 นางสาว ฉัตรนัดดา เสริงกลาง Chem kids
16 19674 5 6 16 นางสาว วัชราภรณ์ ต้องสู้ Chem kids
17 19681 5 6 17 นางสาว อิสริยา บุญภักดี Chem kids
18 19775 5 6 18 นาย ณัฐวุฒิ โคตรตะวงค์ นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 2)
19 19785 5 6 19 นาย พิทวัส โนนเปือย นักกฎหมายน้อย
20 19814 5 6 20 นางสาว สุภัค วิเศษพลกรัง สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
21 19825 5 6 21 นาย ธนกฤต แก่นโพธิ์ ภาษาพาสาร
22 19828 5 6 22 นาย เปรมศักดิ์ พึ่งกลาง นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 2)
23 19834 5 6 23 นาย สรธัญ เสมงคล นักกฎหมายน้อย
24 19865 5 6 24 นาย คมสันต์ แจ่มกลาง Chem kids
25 19892 5 6 25 นางสาว พรรณภษา ขอแนบกลาง สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
26 22041 5 6 26 นาย ณัฐวุฒิ ปัจจัยโก นักกฎหมายน้อย
27 22042 5 6 27 นาย น้ำเพชร เนียมโพธิ์ นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 2)
28 22043 5 6 28 นาย วีรภัทร์ พรมอินทร์ นักกฎหมายน้อย
29 22044 5 6 29 นาย อาทิตย์ กกกลาง นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 2)
30 22045 5 6 30 นางสาว ณัฏฐา กระออมกลาง นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 4)
31 22046 5 6 31 นางสาว นภิสรา รัตนรักษ์ สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
32 22047 5 6 32 นางสาว ปาริฉัตร ดุงโคกกรวด ยังไม่ได้ลงทะเบียน
33 22049 5 6 33 นางสาว พิมพ์พิมล ขอจุลกลาง Chem kids
34 22050 5 6 34 นางสาว พิมพา มะกลาง ดาราศาสตร์
35 22051 5 6 35 นางสาว ศิรดา ทูลมณี Chem kids