ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 19361 5 5 1 นางสาว เนตรสุภา ตระการไทย Bio project
2 19364 5 5 2 นางสาว ปริยาณิษา เกียรติธำรงวสุ Bio project
3 19366 5 5 3 นางสาว เปมิกา มงคลพันธ์ Bio project
4 19376 5 5 4 นางสาว สุภาวิตา ตระการไทย Chem kids
5 19383 5 5 5 นาย ณัฐภัทร แก้วกลาง Chem kids
6 19442 5 5 6 นางสาว ปวีณา บุญพินิจ การแปรรูปอาหาร
7 19451 5 5 7 นางสาว วรัญญา ขอหวนกลาง ไหมพรมหลายไจ
8 19454 5 5 8 นางสาว สุภาวดี ภาวะ ไหมพรมหลายไจ
9 19501 5 5 9 นางสาว อาจาริยา ด้วงกลาง ไหมพรมหลายไจ
10 19577 5 5 10 นางสาว นฤกานต์ กั้นในกลาง การแปรรูปอาหาร
11 19593 5 5 11 นาย กิตติศักดิ์ จันทรังศรี การปลูกไม้ดอก ไม้ประดับและพืชผักสวนครัว
12 19603 5 5 12 นาย นิธิกร มุ่งเขื่องกลาง ออกแบบเทคโนโลยี
13 19615 5 5 13 นางสาว กฤติยา งามจันอัด การแปรรูปอาหาร
14 19625 5 5 14 นางสาว ปิยฉัตร นันกลาง พยาบาล
15 19645 5 5 15 นาย ธีระภัทร จัดนอก นักกฎหมายน้อย
16 19654 5 5 16 นาย ศักดิ์ศรณ์ มุ่งฟังกลาง นักกฎหมายน้อย
17 19671 5 5 17 นางสาว พัชรินทร์ มุ่งพิงกลาง การแปรรูปอาหาร
18 19684 5 5 18 นาย กิตติศักดิ์ นาคหนองหาญ นักกฎหมายน้อย
19 19691 5 5 19 นาย นครินทร์ มุ่งภู่กลาง นักกฎหมายน้อย
20 19707 5 5 20 นางสาว ชลธิชา จงสันเทียะ ไหมพรมหลายไจ
21 19717 5 5 21 นางสาว ประภัสสร ขอเหนี่ยวกลาง ไหมพรมหลายไจ
22 19751 5 5 22 นางสาว กนกวรรณ ทาสันเทียะ วงโยธวาทิต
23 19774 5 5 23 นาย ณัฐการุณ มณีสุวรรณ ไหมพรมหลายไจ
24 19850 5 5 24 นางสาว พิยดา เพียรการ Bio project
25 19878 5 5 25 นาย วิวัฒน์ สะเทียนทอง ไหมพรมหลายไจ
26 19883 5 5 26 นางสาว กนกพร นิลจอหอ Bio project
27 19902 5 5 27 นางสาว อุไรรัตน์ ขานกระโทก การแปรรูปอาหาร
28 20703 5 5 28 นางสาว ปริญาพัชร์ ประดิษฐ์ทองคำ พยาบาล
29 21436 5 5 29 นาย ณัฐวุฒิ ปลั่งกลาง นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 2)
30 22033 5 5 30 นางสาว ณัฐชา ฤกษ์กลาง การแปรรูปอาหาร
31 22035 5 5 31 นางสาว ธนัญญา กระจ่างโพธิ์ การแปรรูปอาหาร
32 22037 5 5 32 นางสาว มณีรัตน์ นราศรี การแปรรูปอาหาร
33 22038 5 5 33 นางสาว มาริสา ปลั่งกลาง ไหมพรมหลายไจ
34 22039 5 5 34 นางสาว รัตนากร เลากลาง หมอนหลอด
35 22040 5 5 35 นางสาว วาสนา ใยโพธ์ ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์
36 22781 5 5 36 นางสาว สุภาวิดา แขวงแข่งขัน การแปรรูปอาหาร