ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 19368 5 4 1 นางสาว รัตนาภรณ์ แนบกลาง สหกรณ์โรงเรียน
2 19370 5 4 2 นางสาว ลักษณพร พุฒนอก สหกรณ์โรงเรียน
3 19377 5 4 3 นางสาว โสภิตา แคล้วภัย สหกรณ์โรงเรียน
4 19441 5 4 4 นางสาว ธาวินี คุณานนต์พิชญะ โครงงานประสานใจ
5 19443 5 4 5 นางสาว พิมพ์ชนก ปลั่งกลาง โครงงานประสานใจ
6 19534 5 4 6 นางสาว ปรีญาพร ตู้กลาง ลีลาตานี
7 19536 5 4 7 นางสาว พิรดา ถินนอก ลีลาตานี
8 19545 5 4 8 นางสาว อลิษา ภักดีจอหอ ลีลาตานี
9 19584 5 4 9 นางสาว ศรุตา แนบกลาง ดนตรีไทย
10 19621 5 4 10 นางสาว ทิพรัตน์ แซ่ตัง โครงงานประสานใจ
11 19624 5 4 11 นางสาว ปณิตา กาศกลางดอน โครงงานประสานใจ
12 19628 5 4 12 นางสาว ภัทราภรณ์ เชิดทองหลาง โครงงานประสานใจ
13 19664 5 4 13 นางสาว ชนกนันท์ มุ่งอ้อมกลาง มารยาทไทย
14 19669 5 4 14 นางสาว ปฐมพร ชาวสวน ลีลาตานี
15 19675 5 4 15 นางสาว วิไลพร สวัสดี สภานักเรียน
16 19679 5 4 16 นางสาว อาทิตสรา มุ่งเอื้อกลาง พุทธศาสตร์ประยุกต์
17 19757 5 4 17 นางสาว ธัญพิชชา เสริมพงษ์ นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 4)
18 19758 5 4 18 นางสาว นันทพร เต้ากลาง สหกรณ์โรงเรียน
19 19799 5 4 19 นางสาว ชลกันต์ ตามกลาง ประวัติศาสตร์-เศรษฐศาสตร์น้อย
20 19809 5 4 20 นางสาว วรารัตน์ โชคนิยม ประวัติศาสตร์-เศรษฐศาสตร์น้อย
21 19867 5 4 21 นาย ฐิติพงศ์ น้ำแก้ว A-Math
22 20678 5 4 22 นางสาว ปริณดา ทิพยะวัฒน์ สภานักเรียน
23 20682 5 4 23 นางสาว สุรัมภา ภักดิ์โพธิ์ ลีลาตานี
24 21420 5 4 24 นางสาว รัตนลักษณ์ มุ่งคีมกลาง สภานักเรียน
25 22017 5 4 25 นาย ธนวัฒน์ ชิดนอก ผู้ดัดสินกีฬา
26 22018 5 4 26 นาย ธีรภัทร ไหมเอี่ยม A-Math
27 22020 5 4 27 นาย อัมรินทร์ รักมิตร นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 2)
28 22021 5 4 28 นางสาว เกวลิน ก้อนเกตุ สภานักเรียน
29 22022 5 4 29 นางสาว ชมภูนุช ปลั่งกลาง ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์
30 22023 5 4 30 นางสาว ทัตพร ห้าด่านจาก ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์
31 22024 5 4 31 นางสาว นภัสนันท์ เก่าจอหอ ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์
32 22025 5 4 32 นางสาว นันท์นภัส เชิญกลาง โครงงานประสานใจ
33 22028 5 4 34 นางสาว พรชนก ชื่นนอก ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์
34 22031 5 4 35 นางสาว สุวนันท์ เมี้ยนกลาง พุทธศาสตร์ประยุกต์
35 22116 5 4 36 นางสาว สุจิตรา สุบรรณ์ Chem kids