ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 19356 5 2 1 นางสาว ชนากานต์ รัตตชัยนัตต Crossword ม.ปลาย
2 19358 5 2 2 นางสาว ณัชฌาวดี ช่างแก้ว Crossword ม.ปลาย
3 19362 5 2 3 นางสาว บัวชมพู อิ่มวิเศษ คณิตศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ
4 19369 5 2 4 นางสาว ลลิลทิพย์ สุนทรผอบทอง Crossword ม.ปลาย
5 19388 5 2 5 นาย พัสกร เจตนา นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 2)
6 19392 5 2 6 นาย สุทธิพงษ์ คนยั้ง นักกฎหมายน้อย
7 19394 5 2 7 นาย อาทิเทพ พรมพะเนาว์ นักกฎหมายน้อย
8 19405 5 2 8 นางสาว มาริษา สุนทอง ดาราศาสตร์
9 19410 5 2 9 นางสาว หทัยรัตน์ สุวรรณราช สร้างสรรค์สีเอกรงค์
10 19411 5 2 10 นางสาว อาทิตญา นิลด่านกลาง ดาราศาสตร์
11 19448 5 2 11 นางสาว วรณัน ต่วนกระโทก นักกฎหมายน้อย
12 19460 5 2 12 นาย เขมชาติ เรืองจอหอ ลีลาตานี
13 19467 5 2 13 นาย ปิยะภัทร จามน้อยพรม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
14 19522 5 2 14 นาย คณิศร กุดกลาง นักกฎหมายน้อย
15 19535 5 2 15 นางสาว พรรณวดี เกาะกลาง นักกฎหมายน้อย
16 19575 5 2 16 นางสาว ณัชชา ถนนกลาง พยาบาล
17 19581 5 2 17 นางสาว เพ็ญพิชชา จงเหนี่ยวกลาง พยาบาล
18 19583 5 2 18 นางสาว มินทร์ธาดา สมชัย พยาบาล
19 19619 5 2 19 นางสาว ณิชาภัทร ถอนโพธิ์โคกสูง พยาบาล
20 19626 5 2 20 นางสาว พฤกษา รอกลาง Chem kids
21 19627 5 2 21 นางสาว พลอยไพริน จ่นกลาง พยาบาล
22 19673 5 2 22 นางสาว วรรณิดา พยัพกลาง Chem kids
23 19759 5 2 23 นางสาว นิสารัตน์ บุญไทยกลาง Chem kids
24 19802 5 2 24 นางสาว ณัฏฐา ดอกพุทซา นักกฎหมายน้อย
25 19841 5 2 25 นางสาว ณิศรา เรืองสูงเนิน คณิตศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ
26 19845 5 2 26 นางสาว นภัสสร ศรีอภัย พยาบาล
27 19848 5 2 27 นางสาว พรนภา แก้วลี คณิตศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ
28 19856 5 2 28 นางสาว สุพิชญา แซ่ลิ้ม นักกฎหมายน้อย
29 19857 5 2 29 นางสาว โสรชา ต้อยงูเหลือม คณิตศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ
30 19895 5 2 30 นางสาว รัชนีกร กลอนกลาง คณิตศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ
31 19899 5 2 31 นางสาว สุภัทรศยา เชิญกลาง คณิตศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ
32 19991 5 2 32 นางสาว สิริกร มากทอง ดาราศาสตร์
33 22004 5 2 33 นาย สรศักดิ์ มณีพันธ์ นักกฎหมายน้อย
34 22005 5 2 34 นางสาว เจนจิรา พึ่งน้ำ นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 4)
35 22006 5 2 35 นางสาว ชรินทร์รัตน์ ยิ่งนอก A-Math
36 22007 5 2 36 นางสาว ธีร์จุฑาพรรณ สีระแก้ว สภานักเรียน
37 22008 5 2 37 นางสาว นันทิตา บรรดาดี พับเหรียญโยนทาน
38 22009 5 2 38 นางสาว พลอยชมพู ด่านกลาง พับเหรียญโยนทาน
39 22010 5 2 39 นางสาว สุนารี บินกลาง พับเหรียญโยนทาน