ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 19413 5 11 1 นาย กฤษณะ มณีวรรณ A-Math
2 19445 5 11 2 นางสาว ภคพร หนุนกลาง สวนถาด สวนแก้ว
3 19453 5 11 3 นางสาว สโรชา ยวดยิ่ง ตะลุยแดนมังกร
4 19462 5 11 4 นาย ไชยนันท์ จั่นขุนทด วงโยธวาทิต
5 19463 5 11 5 นาย ณัฐวัตร เจียรประดิษฐ์ สะกดคำศัพทย์ภาษาอังกฤษ Spelling bee
6 19473 5 11 6 นาย วัชรเกียรติ จงพึ่งกลาง สะกดคำศัพทย์ภาษาอังกฤษ Spelling bee
7 19478 5 11 7 นาย อนุสรณ์ ก้อนสูงเนิน สะกดคำศัพทย์ภาษาอังกฤษ Spelling bee
8 19541 5 11 8 นางสาว วรินทร เจริญศักดิ์ นักกฎหมายน้อย
9 19573 5 11 9 นางสาว ฆรัตนาภรณ์ พินิจใหม่ วงโยธวาทิต
10 19629 5 11 10 นางสาว รสิตา นิลกลาง สะกดคำศัพทย์ภาษาอังกฤษ Spelling bee
11 19633 5 11 11 นางสาว วิไลรัตน์ ปลั่งกลาง สะกดคำศัพทย์ภาษาอังกฤษ Spelling bee
12 19639 5 11 12 นาย จิรศักดิ์ ดวงศรี สะกดคำศัพทย์ภาษาอังกฤษ Spelling bee
13 19651 5 11 13 นาย พัชรพล โนรี นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 2)
14 19708 5 11 14 นางสาว ชวนชิด เชิญกลาง สะกดคำศัพทย์ภาษาอังกฤษ Spelling bee
15 19712 5 11 15 นางสาว ณัฎฐณิชา สุมา สะกดคำศัพทย์ภาษาอังกฤษ Spelling bee
16 19718 5 11 16 นางสาว พรรณวิศา กึนสันเทียะ โครงงานอาชีพ
17 19721 5 11 17 นางสาว วรรนภา จงตั้งกลาง ตะลุยแดนมังกร
18 19723 5 11 18 นางสาว ศิวอร คงฤทธิ์ สะกดคำศัพทย์ภาษาอังกฤษ Spelling bee
19 19726 5 11 19 นางสาว อารยา ขอเหนี่ยวกลาง สะกดคำศัพทย์ภาษาอังกฤษ Spelling bee
20 19798 5 11 20 นางสาว จุฑามาศ รังสร้อย สะกดคำศัพทย์ภาษาอังกฤษ Spelling bee
21 19806 5 11 21 นางสาว มินรดา ชาวสวน สะกดคำศัพทย์ภาษาอังกฤษ Spelling bee
22 19831 5 11 22 นาย วายุ ทองกลาง สะกดคำศัพทย์ภาษาอังกฤษ Spelling bee
23 19852 5 11 23 นางสาว ภัทราวรรณ เสริงกลาง สะกดคำศัพทย์ภาษาอังกฤษ Spelling bee
24 19854 5 11 24 นางสาว ศศิประภา ขอสินกลาง โครงงานอาชีพ
25 19863 5 11 25 นาย กิตติศักดิ์ จงกลาง สะกดคำศัพทย์ภาษาอังกฤษ Spelling bee
26 22076 5 11 26 นาย ณัฐพล เลากลาง นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 2)
27 22077 5 11 27 นางสาว ดารินทร์ แก้วกาบิน โครงงานอาชีพ
28 22079 5 11 28 นางสาว น้ำทิพย์ เมฆเคลื่อน โครงงานอาชีพ
29 22082 5 11 29 นางสาว สุรีพร มารัชชะ โครงงานอาชีพ